Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti UMETNIČKA IGRA – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u Republici Srbiji u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti UMETNIČKA IGRA – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u Republici Srbiji u 2021. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške kulturnim programima i projektima u oblasti UMETNIČKA IGRA – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija), koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Opšti cilj konkursa: unapređen intenzivan, kontinuiran i usklađen razvoj umetničke igre – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u Republici Srbiji zasnovan na načelima kulturnog razvoja.

Specifični ciljevi:
Unapređeni/a:
• – uslovi za razvoj umetničke igre – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
• – dostupnost sadržaja primenom novih tehnologija u radu i stvarnje uslova za slobodan protok i razmenu kulturnih izraza i sadržaja;
• – edukacija;
• – decentralizacija;
• – međuresorna saradnja i
• – međunarodna a naročito regionalna saradnja.

PRIORITETI FINANSIRANJA ILI SUFINANSIRANJA:
• Godišnji programi ustanova kulture, udruženja u kulturi, kao i drugih subjekata u kulturi koji imaju delatnost u oblasti umetničke igre – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) sa mogućnošću finansiranja kupovine tehničke opreme, uređenja i opremanja prostora kao i radova manjeg obima za potrebe realizacije programa;

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati: 1.000.000,00 dinara.
• Projekti: a) nova umetnička produkcija ustanova kulture, udruženja u kulturi, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi) kao i drugih subjekata u kulturi (sa učešćem primarno domaćih autora), b) festivali, manifestacije i slični formati koji se realizuju u zemlji i c) projekti koji podrazumevaju međunarodnu saradnju (gostovanja, koprodukcije i tsl.) a posebno onih koji se realizuju u regionu;
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati: 500.000,00 dinara.
• Ostali projekti (konferencije, tribine, naučnoistraživački/edukativni sadržaji i tsl.) ustanova kulture, udruženja u kulturi, pojedinaca (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi) kao i drugih subjekata u kulturi.
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 300.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, udruženja u kulturi registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.

Konkurs nije namenjen pojedinačnim projektima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja (osim festivala i manifestacija koje se tradicionalno održavaju svake godine), kao i projektima koji su već finansirani budžetskim sredstvima ovog Ministarstva, ali su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.

KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.
Merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

REZULTATI KONKURSA
Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

DOKUMENTACIJA
Prijava za konkurs potrebno je da sadrži sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs) sa Izjavama;
2. Kopija rešenja o registraciji kod nadležnog organa, u jednom primerku;
3. Za zahteve koji se odnose na Godišnji program ustanova kulture, udruženja u kulturi, kao i drugih subjekata u kulturi koji imaju delatnost u oblasti umetničke igre sa mogućnošću finansiranja kupovine tehničke opreme, uređenja i opremanja prostora kao i radova manjeg obima za potrebe realizacije programa, dostaviti: a) usvojen godišnji program rada i b) detaljan i dokumentovan predračun koji nedvosmisleno dokazuje vrstu troškova i namenu sredstava;
4. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
5. Kopiju pozivnog pisma za projekte u oblasti međunarodne saradnje.
6. Opcionalno: dokumentacija (katalozi, programi i drugi štampani materijali ustanova i organizacija, i/ ili audiovizuelni materijali na CD-u);

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs, može se preuzeti pored Formulara za učešće na konkursu sa Izjavom i Obrazac za izveštaj o realizaciji projekta;

VAŽNE NAPOMENE:
1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i odlučuju o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.
2. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta MORAJU biti:

• – neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
• – stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• – evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Konkurs je otvoren od 25. januara do 25. februara 2021. godine.

U obzir će se uzimati samo prijave koje su:
• uredno složene u skladu sa gore navedenim redosledom, po pojedinačnom primerku, formulari (preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja, a u skladu sa oblašću za koju se konkuriše) popunjeni precizno i u skladu sa zahtevima u formularu, sa finansijskim sredstvima iskazanim isključivo u dinarima. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu dopuštene;
• dostavljene isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti UMETNIČKA IGRA – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) za 2021. godinu“), pojedinačno za svaki projekat;

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.
Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

Konkursni materijal se ne vraća.

Kontakt osoba:
Đurđijana Jovanović:
Tel.: 011/3398-880
Intern. adresa: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Detaljnije