Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2021. godini

Predmet konkursa je: finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje stvaralaštva i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta, a posebno u zemljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji).

Programski prioriteti konkursa su:
– Očuvanje srpskog nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta;
– Jačanje stručnih kapaciteta u oblasti kulture pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
– Programi namenjeni deci i mladima;
– Istraživanje, očuvanje i korišćenje dobara od posebnog značaja za kulturu i istoriju srpskog naroda koja se nalaze van teritorije Republike Srbije.

Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostrasntvu, a posebno u zemaljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji) u cilju jačanje kapaciteta, umrežavanja i profesionalizacije rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, a posebno u navedenim zemljama, uključenosti dece i mladih i multukulturalnosti. Biće podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scenskog stvaralaštva, književnosti i izdavaštva, umetničke muzike, izvornog, narodnog i amaterskog stvaralaštva, kulturne delatnosti za decu i mlade i naučne, istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi, istraživanje, očuvanje i korišćenje dobara od posebnog značaja za kulturu i istoriju srpskog naroda koja se nalaze van teritorije Republike Srbije.

Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 120.000,00 dinara.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkursu su:
1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti kulture određene srpske zajednice;
2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava tačke 1) ovog člana, posebno se ocenjuje značaj projekta sa stanovišta:
-ostvarivanja javnog interesa u oblasti javne kulture;
-ostvarivanje namene konkursa;
-usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
-identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
-zastupljenosti inovativnog elementa u projektu.

Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
-usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
-stepena uticaja projekta na kvalitet kulturnih aktivnosti ciljne grupe;
-merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
-razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
-stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

Kapaciteti sa stanovišta:
-stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
-neophodnih resursa za realizaciju projekta;
-stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
-preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
-ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Učesnik na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu mora dostaviti sledeća dokumenta:
1. Popunjen Formular za za prijavu na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu u 2021,
2. Detaljno razrađen opis projekta,
3. Detaljnu specifikaciju troškova,
4. Pismene preporuke dve osobe koje su merodavne u oblasti za koju se podnosi prijava,
5. Podaci o pravnom licu/instituciji, udruženju koje podnosi prijavu s potpisanom izjavom o tome u kolikom procentu rad pravnog lica/udruženja finansijski podržavaju gradska uprava, region, odnosno državna uprava zemlje u kojoj je organizacija/udruženje registrovano,
6. Podnosilac prijave registrovan van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostavi uputstvo o uplati na devizni račun otvoren kod poslovne banke sa jasno naznačenim SWIFT i IBAN kodom.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na internet strani: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4) finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana izvan teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi, kao ni organizacije i udruženja registrovana u Republici Srbiji.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:
1. isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2021. godini“.
2. u 4 primerka na Formularu za prijavu na K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2021. godini.
3. Ukoliko jedan podnosilac dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi posebnu prijavu.

Na zvaničnoj internet strani ministarstva www.kultura.gov.rs može se preuzeti Formular za konkurs kulturnih delatnosti pripadnika srpskog naroda u regionu i Formular za izveštaj.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

Konkurs za navedenu oblast otvoren je od 16. januara 2021. godine do 2. marta 2021. godine.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 15.30 časova: na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs .

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Detaljnije