Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA – Sektor za digitalizaciju kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva raspisuje

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2021. godini

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva i obuhvata sledeće oblasti:

1. Oblast edukacije i podizanja kapaciteta zaposlenih i promocije digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva(vrednost projekta od 200.000 dinara do 750.000 dinara)
1A) Organizovanje obuka, seminara i radionica za učesnike u procesu digitalizacije. Oblasti edukacija su sledeće:
• unapređenje procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,
• tehnike obrade digitalizovanog materijala, upravljanja digitalizovanom građom
• načini unapređenja vidljivosti rada ustanova kulture na internetu
• autorska prava

Sve edukacije moraju biti organizovane u skladu sa epidemiološkom situacijom i
uz poštovanje osnovnih ljudskih prava sa posebnim osvrtom na poštovanje prava ranjivih grupa i primenjivanja principa rodne ravnopravnosti.

1B) Digitalizacija kulturnog nasleđa i postavljanje digitalizovanog materijala na Nacionalni pretraživač kulturnog nasleđa (bez kupovine opreme).

1V) Organizovanje javnih događaja u cilju predstavljanja i promocije digitalizovane građe kao i popularizacija procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva.
Svi javni događaji moraju biti organizovani u skladu sa epidemiološkom situacijom.

2. Oblast razvoja aplikacija i podizanja informaciono-komunikacionih kapaciteta za potrebe obavljanja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (vrednost projekta od 500.000 dinara do 1.500.000 dinara)

2A) Razvoj aplikacija, platformi i drugih multimedijalnih rešenja u oblasti kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, koje za cilj imaju edukaciju, predstavljanje, upravljanje i razvoj kulture, umetnosti, očuvanja nasleđa i razvoj kulturnih industrija

2B) Nabavka opreme za digitalizaciju kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (neophodna oprema za realizaciju projekata koji su predmet Konkursa, a obezbeđuju dugoročno korišćenje u svim segmentima procesa digitalizacije -praćenje korišćenja opreme i postignutih rezultata), programa i softverskih rešenja, kao i jedinstvenih softverskih rešenja koji su u široj upotrebi u ustanovama kulture za potrebe sprovođenja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u cilju obrade, obezbeđivanja dostupnosti digitalizovane građe i upravljanja digitalnom građom i razvoj infrastrukture koji će omogućiti kontinuiran i interoperabilan proces digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (izrada mreže)
U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa (Službeni glasnik RS – broj 76/2018 od 12.10.2018.)

Zajedničke napomene za obe oblasti:

 • Prikazani limiti u okviru oblasti odnose se samo na sredstva koja se potražuju od Ministarstva kulture i informisanja za realizaciju projekta. Ukupna vrednost projekta može biti viša od navedene u limitu (sredstva od Ministarstva + sopstvena/partnerska);
 • Ukoliko imate partnera na projektu koji pruža finansijsku podršku realizaciji projekta, potrebno je da imate dokaz o nameri finansiranja sa jasno navedenim nazivom projekta i iznosom. Dokaz o nameri finansiranja će biti jedan od obaveznih priloga koji dostavljate uz konkursni materijal;
 • Ukoliko nemate finansijskih partnera na realizaciji projekta i/ili nemate mogućnosti da sopstvenim finansijskim sredstvima doprinesete realizaciji projekta, u tabeli budžeta konkursa u toj rubrici upisujete 0 (nula);
 • Sav digitalizovani materijal mora biti javno dostupan i potrebno ga je postaviti na Pretraživač kulturnog nasleđa kultura.rs. Ukoliko su vam potrebna uputstva možete se obratiti za pomoć Sektoru za digitalizaciju kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva na broj telefona: 011/3032222;
 • Moguće je predvideti novu aktivnost u okviru realizacije projekata u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva -promocija projekta na internetu. U zavisnosti od ciljne grupe projekta možete se odlučiti za više kanala digitalne komunikacije sa publikom čiji troškovi izrade materijala i promocije mogu biti do 50.000 dinara od sredstava koja potražujete od Ministarstva. Kao sastavni deo obaveznog priloga „O projektu“ potrebno je dostaviti i analizu ciljne grupe projekta, strategiju digitalnog komuniciranja i plana promocije. Ukoliko Komisija utvrdi da strategija digitalne komunikacija sa ciljnom grupom nije dobro definisana, zadržava pravo da ne podrži finansiranje ove aktivnosti u realizaciji projekta.

Svi promo materijali moraju imati jasno naveden podatak da je Ministarstvo kulture i informisanja podržalo realizaciju projekta i link ka Pretraživaču kulturnog nasleđa kultura.rs. Vektorska rešenja za promovisanje projekta su postavljena za preuzimanje se nalaze na linku https://www.kultura.gov.rs/tekst/42/vektorski-logo-ministarstva-kulture-i-informisanja.php .

Ciljevi konkursa:

 • doprinos zaštiti objekata digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, dugotrajno čuvanje digitalizovanog kulturnog nasleđa, stvaranje nove i dopuna postojeće građe;
 • doprinos razvoju i prezentaciji savremenog stvaralaštva primenom novih tehnologija u cilju popularizacije procesa digitalizacije u ovoj oblasti;
 • podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u ulozi digitalizacije u informatičkom društvu;
 • jačanje kapaciteta institucija i pojedinaca za obavljanje procesa digitalizacije;
 • puna primena Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji https://www.kultura.gov.rs/tekst/67/sektor-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-i-savremenog-stvaralastva.php ;
 • usklađivanje sa Pravilnikom o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa i Pravilnikom za digitalizaciju bibliotečke građe i izvora;
 • primena međunarodnih standarda u procesu odabira, digitalizacije, skladištenja i pretraživanja digitalizovane građe, povećanje dostupnosti digitalizovane građe široj javnosti (ne samo kataloškog zapisa već i digitalni oblik kulturnog nasleđa) i unos podataka u specijalizovan modul Pretraživača kulturnog nasleđa;
 • unapređenje digitalnih metoda i tehnika za popisivanje, čuvanje, predstavljanje i analizu digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva za pravilnicima definisana jedinstvena softverska rešenja;
 • obezbeđivanje sistemskog, kvalitetnog i ujednačenog pristupa digitalizovanoj građi;
 •  doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva;
 • razvoj naprednih digitalnih platformi, aplikacija, alata i digitalnih usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, i upotrebu novih tehnologija u ustanovama i kod drugih učesnika u digitalizaciji u kulturi;
 • zaštita i produkcija digitalnog stvaralaštva i digitalne građe (shodno Uneskovoj Povelji o zaštiti digitalnog nasleđa);
 • digitalizacija i umrežavanje kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva srpske nacionalne manjine-dijaspore sa ustanovama i drugim učesnicima u procesu digitalizacije u Republici Srbiji:
 • širenje i stvaranje nove publike putem digitalnih komunikacionih kanala.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, fizička lica (u ovom slučaju mora se dostaviti ugovor o zastupanju sa pravnim licem koje bi primilo sredstva i vršilo isplate. Uplate se ne mogu vršiti na račun fizičkog lica.) kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i to:
1. usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3. kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4. finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5. stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice;

Posebno će se voditi računa i o:
6. stepenu vidljivosti projekta na internetu;
7. poštovanju preporuka u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji https://www.kultura.gov.rs/tekst/67/sektor-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-i-savremenog-stvaralastva.php ;
8. Usklađenosti sa pravilnicima iz oblasti digitalizacije;
9. Projektima koji predstavljaju žensko kulturno stvaralaštvo i nasleđe.

Neće se razmatrati:
1. jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja -Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji
2. projekti sa izrazito komercijalnim efektima;
3. dobitnici sredstava na Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji koji nisu ispoštovali ugovorne obaveze.
4. projekti koji su slični ili identični sa postojećim rešenjima ili sa projektima koji su u procesu realizacije u koje je uključeno Ministarstvo kulture i informisanja.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu kulture i informisanja od 18. decembra 2020. godine zaključno sa 18. januarom 2021. godine.

Štampanu formu formulara potrebno je dostaviti u 4 primerka, a priloge u jednom primerku. Konkursni materijal za jedan projekat mora biti poslat u jednoj koverti (formulari i prilozi) poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd.

Sa naznakom – KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2021. godini i obavezno SAMO POPUNJEN FORMULAR elektronskim putem, na adresu: digitalizacija@kultura.gov.rs.
Formular za prijavu na konkurs možete preuzeti na na dnu teksta.
Informacije o prilozima nalaze se u konkursnom formularu.
Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto u roku od 60 dana od dana okončanja prijema konkursne dokumentacije.
Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja kultura.gov.rs.

NAPOMENA:
Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.
U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na telefon: 011 3032 222.

Izvor