Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

PREDMET OGLAŠAVANJA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu, na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11-dr. zakon i 44/18-dr. zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16/18), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko- invalidske zaštite broj: 401-00-1229/1/2020-11 od 30.09.2020. godine, upućuje Javni poziv zainteresovanim udruženjima građana, osnovanim radi poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca i radi unapređenja oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, da podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije.
Prioritet u ovom pozivu jeste unapređivanje socijalne uključenosti boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji, kroz:

1. Unapređenje učešća boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u životu šire društvene zajednice,
2. Podizanje svesti društvene zajednice o borcima, vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i porodicama palih boraca,
3. Promociju tekovina oslobodilačkih ratova i kulturno-istorijskog nasleđa Srbije.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI:

  • registrovana udruženja građana, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;
  • udruženja građana osnovana radi poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca i radi unapređenja oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije;
  • udruženja koja sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije;
  • udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
  • udruženja koja su obezbedila materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta;
  • udruženja koja vode uredno finansijsko poslovanje;
  • udruženja koja su opravdala sredstva dobijena na prethodnim konkursima.

FORMA I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU PROJEKATA

Predlog projekta dostavlja se u elektronskom i štampanom obliku, na srpskom jeziku, pisan ćirilicom i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani
latinicom, rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni koji budu dostavljeni bez
elektronske verzije dokumentacije na CD-u ili mimo propisanih obrazaca, neće se uzeti
u razmatranje. Svako udruženje građana ima pravo da aplicira sa jednim predlogom projekta, koji će realizovati u maksimalnom trajanju do 4 meseca. Predlozi projekata koji su bili finansijski podržani od strane ovog ministarstva u poslednjih 5 godina (2016-2020), neće biti uzeti u razmatranje.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKATA

Zainteresovana udruženja građana dužna su da predloge projekata dostave poštom najkasnije do 16. oktobra 2020. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog roka. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Predlog projekta dostavlja se u jednom odštampanom primerku koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u (isključivo u formatima Word i Excel), u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom, sa naznakom:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu na adresu: Makedonska 4, Beograd na koverti obavezno treba naznačiti: puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: „NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”

Detaljnije