Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinam

Konkursi

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/20-21

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:
Predmet javnog poziva je kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, u skladu sa Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj 12/19 – u daljem tekstu: Pravilnik)

• U skladu sa članom 6. stav 4. Pravilnika, raspodela sredstava za finansiranje projekata će se odvijati u dve faze. U prvoj fazi će se izvršiti prikupljanje i kompletiranje prijava na Javni poziv, kontrola formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz Javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata. U drugoj fazi, će se u skladu sa uredbom kojom će se utvrditi program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u toj godini doneti akt o finansiranju izabranih projekata, potpisaće se ugovori o dodeli sredstava i realizovaće se projekti.

• Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine.

• Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika”, 28. septembar 2019. godine.

• Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd i budu overene pečatom prijema do 12.novembra 2020. godine do 15 sati.

• Akt o utvrđivanju liste redosleda projekata biće objavljen na internet stranici Ministarstva,
http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

• Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee@mre.gov.rs

• Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva.

Detaljnije