Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2020. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2020. godini

CILJ
Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška razvoju socijalne ekonomije na teritoriji AP Vojvodine kroz finansijsku podršku privrednim društvima i preduzetnicima koji zapošljavaju lica ili koja pretežno posluju sa licima kojima je potrebna pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih, materijalnih i životnih teškoća ili koja posluju sa ustanovama, privrednim društvima ili organizacijama koje su usmerene ka organizovanju, stacioniranju ili pružanju podrške takvim licima.
Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina/opreme i/ili repromaterijala u 2020. godini i to:
(a) koja su kupljena, isporučena i isplaćena u celosti u periodu od 12. aprila 2019. godine, do dana raspisivanja konkursa, ili
(b) koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena u celosti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.
Pod nabavkom mašina i opreme podrazumeva se i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina ili skup više samostalnih mašina koje zajedno čine jedinstven proizvodni proces.
Pod repromaterijalom se podrazumevaju proizvodne sirovine i osnovni proizvodni materijali kao i ambalaža u skladu sa vrstom delatnosti, osim pogonskih materijala (energetska goriva, motorna ulja i sl).

VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 6.373.000,00 dinara, od toga 3.000.000,00 dinara za kapitalne subvencije i 3.373.000,00 dinara za tekuće subvencije.
Iznos sredstava za dodelu utvrđuje se:
– za predmet nabavke iz namene sredstava pod (a) – na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog, ili
– za predmet nabavke iz namene sredstava pod (b) – na osnovu priloženog predračuna ili ponude ili (pred) ugovora sa dobavljačem/prodavcem.
Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.
Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti:
a) za nabavku mašina ili opreme od 300.000,00 dinara do 1.500.000,00 dinara;
b) za nabavku repromaterijala od 200.000,00 dinara do 700.000,00 dinara.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanim ogrankom na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najkasnije do 31. decembra 2018. godine (imaju aktivan status) i to:
1. privredna društva, registrovana u APR-u koja su prema finansijskim izveštajima za 2018. godinu, razvrstana na mikro ili mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i
2. preduzetnici.

Prijavu na Javni Konkurs nema pravo da podnese privredni subjekt koji je u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Učesnik Javnog konkursa podnosi prijavu pod sledećim uslovima:
1) da ima dozvolu za rad i status preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili da je najmanje polovina zaposlenih lica Socijalno ugrožena u smislu ovog pravilnika ili da ima zaključen ugovor o poslovanju sa ustanovama, privrednim društvima ili organizacijama koje su usmerene ka zapošljavanju, organizovanju, stacioniranju ili pružanju podrške Socijalno ugroženim kategorijama (npr. domovi invalida, domovi penzionera, udruženja za pomoć socijalno ugroženim kategorijama, kazneno-popravne ustanove, ustanove za obrazovanje socijalno ugroženim kategorijama, ustanove za rehabilitaciju i inkluziju, narodne kuhinje i sl.);
2) da je pozitivno poslovao u 2018. i 2019. godini (iskazao neto dobitak);
3) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
4) da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2018-2020. godina) nije primio de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
5) da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za dve namene (nabavka mašina ili nabavka opreme i nabavka repromaterijala).
Prijava se može podneti za refundaciju:
• za nabavku maksimalno 5 (pet) komada mašina ili opreme (istih ili različitih) i to od najviše 2 (dva) različita dobavljača/prodavca;
• za nabavku maksimalno 3 (tri) različita repromaterijala i to od najviše 2 (dva) različita dobavljača/prodavaca.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Učesnik konkursa podnosi:

1) Popunjen i potpisan obrazac prijave na Javni konkurs (preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs);

2) Izvod o registraciji (registrovanim podacima) privrednog subjekta iz APR, ne stariji od 30 dana od datuma objavljivanja Javnog Konkursa (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu);

3) Kopiju važeće dozvole za obavljanje delatnosti u okviru profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom za privatna preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

4) Ugovor o poslovanju sa ustanovama, privrednim društvima ili organizacijama koje su usmerene ka zapošljavanju, organizovanju, stacioniranju ili pružanju podrške Socijalno ugroženim kategorijama (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu);

5) Osnivački akt sa svim izmenama i dopunama iz kojeg je vidljivo da je privredno društvo osnovano i posluje sa ciljem zapošljavanja socijalno ugroženih kategorija i obavljanja poslova, odnosno ulaganja sredstava od ostvarene dobiti u zadovoljavanje potreba Socijalno ugroženih kategorija i njihovih zajednica;

6) Uverenje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) o broju zaposlenih lica – podnetih prijava na osiguranje sa datumom u periodu trajanja Javnog konkursa;

7) Uverenja (originali ili fotokopije overene kod nadležnog organa za overu) ne starija od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa:
• Poreske uprave da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda (poreze i doprinose) i
• nadležne lokalne Poreske uprave / administracije da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

8) (a) Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva:

Za 2018. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe (bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj) sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine koji je predat APR;
Za 2019. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe (bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj) sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine koji je predat APR;
(b) Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva:
Za 2018. godinu: kopije poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (obrazac PB2) za 2018. godinu sa obaveštenjem PU o uspešnom prijemu elektronskim putem i bilans uspeha za 2018. godinu;
Za 2019. godinu: kopija Izveštaja za statističke potrebe (bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj) sa stanjem na dan 31. decembar 2019. godine koji je predat APR;

9) Za predmet nabavke iz člana 3. stav 1. pod a) se podnosi: račun ili račun-otpremnica ili ugovor-otpremnica za kupljenu mašinu ili opremu ili repromaterijal (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) i fotokopije izvoda računa iz banke o plaćanju istog u periodu od 12. aprila 2019. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa;
za predmet nabavke iz člana 3. stav 1. pod b) se podnosi: predračun ili ponuda ili predugovor sa prodavcem mašine ili opreme ili repromaterijala (original ili fotokopija overena kod nadležnog organa za overu) koji su izdati posle datuma objavljivanja Javnog konkursa.

10) Izjave koje se daju pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u prilogu prijavnog obrasca (preuzimaju se sa internet prezentacije Sekretarijata).

Rok za podnošenje prijave je 6. jul 2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona broj 021/487 – 4250 i 021/487 – 4801 svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije