Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu

Konkurs se odnosi na podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu.

Podsticaji za programe sertifikacije i klonske selekcije su plaćanja za odobrene programe podnosiocima prijave za realizaciju tih programa, i to za:

1. pripremu terena i izgradnju i montažu mrežanika i/ili staklenika sa opremom za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka, odnosno biljaka predosnovne i osnovne kategorije i obavljanje aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kupovinu opreme, reagenasa i indikator biljaka za njihovo testiranje i retestiranje i obavljanja tih aktivnosti, a koje su sve navedene u Prilogu 1 – Spisak opreme, aktivnosti i drugih neophodnosti koji se finansiraju programima sertifikacije, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo, a sve u cilju dobijanja i održavanja sadnog materijala viših kategorija, odnosno predosnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: sertifikacija);

2. jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno obavljanje aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna klonska selekcija za podloge i domaće stvorene sorte, individualna klonska selekcija: predklonska selekcija, selekcija kandidat klonova i završno ispitivanje klonova) (u daljem tekstu: klonska selekcija) navedene u Prilogu 2 – Spisak aktivnosti koje se finansiraju u okviru programa klonske selekcije, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo.

Pravo na podsticaje za sertifikaciju, odnosno klonsku selekciju, podnosilac zahteva može da ostvari za 2017. godinu za maksimalan ukupan iznos do 10.000.000,00 dinara.

Pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima pravno lice i preduzetnik koji ispunjava sledeće kriterijume:
1) da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu, u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava;

2) da je upisan u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja sadnog materijala, a za podsticaje za sertifikaciju i da ispunjavaju uslove propisane posebnim propisom, odnosno da sprovode programe sertifikacije u skladu sa zvaničnim šemama sertifikacije Evropske i Mediteranske organizacije za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organization) i regulativom Evropske unije, a za klonsku selekciju vinove loze i u skladu sa Rezolucijom Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (Organisation Internationale de la vigne et du vin) OIV-VITI 564A-2017;

3) da ima lice zaposleno na neodređeno vreme sa sedmim stepenom stručne spreme poljoprivredne struke (smer: voćarstvo-vinogradarstvo i/ili zaštita bilja), a za poslove klonske selekcije smera koji u svom programu ima predmete voćarstvo (za sertifikaciju voćaka), vinogradarstvo (za sertifikaciju i klonsku selekciju vinove loze) i/ili predarada grožđa/vinarstvo (za klonsku selekciju vinskih sorti vinove loze), angažovano na poslovima sertifikacije i/ili klonske selekcije (u daljem tekstu: stručno lice);

4) da je izjavio da po nekom drugom osnovu u 2017. godini ne koristi podsticajna sredstva za sertifikaciju, odnosno klonsku selekciju koja su predmet ovog konkursa, odnosno finansiranja;

5) da je predložio aktivnosti programa koje su u skladu sa načelima sertifikacije i klonske selekcije, odnosno prihvatljivim aktivnostima iz Priloga 3 – Aktivnosti koje se obavljaju prilikom implementacije programa sertifikacije i klonske selekcije, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju za troškove i aktivnosti izvršene od 01.01.2017. godine, pa do 31.03.2018. godine.

Prijava za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu (u daljem tekstu: Prijava) podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja od 15.09.2017. do 15.10.2017. godine.
Prijava se podnosi na Obrascu 1 – Prijava za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo.

Uz popunjenu Prijavu na Obrascu 1, podnosi se sledeća dokumentacija:
1) kopija ugovora o radu, odnosno drugi dokazni dokument za lica angažovana na poslovima sertifikacije i/ili klonske selekcije i kopije diploma o stečenoj stručnoj spremi;

2) računi i/ili predračuni kojima se dokazuje da su oprema, neophodnosti i aktivnosti iz Priloga 1 – Spisak opreme, aktivnosti i drugih neophodnosti koji se finansiraju programima sertifikacije i Priloga 2 – Spisak aktivnosti koje se finansiraju u okviru programa klonske selekcije ovog konkursa koje su plaćene ili se planira njihovo plaćanje, koji glase na naziv podnosioca prijave na kojima su jasno iskazane osnovne cene koštanja, PDV i ukupne cene plaćanja opreme, neophodnosti i aktivnosti, kao i overene potvrde o prenosima sredstava ili overeni izvodi od strane banke, kao dokazi o uplatama po dostavljenim računima. Ako prodavac nije u sistemu PDV-a taj podatak mora da bude jasno naveden na računu;

3) otpremnice ili jedinstvene carinske deklaracije (u slučaju uvoza) koje prate račune za opremu, neophodnosti i aktivnosti iz Priloga 1 i 2;

4) za podnosioce prijava koji konkurišu za programe sertifikacije sadnog materijala, u slučaju nabavke, odnosno uvoza biljaka i neophodnog biljnog materijala, dostavljaju se rezultati laboratorijskih analiza i testiranja koja su obavljena u domaćim ovlašćenim ili laboratorijama u inostranstvu.

Sva dokumenta moraju da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili kao fotokopija, osim dokumenta iz tačke 2) i 3) ovog člana koji se isključivo prilažu u originalu ili kao overena fotokopija. Dokumenta izdata na stranom jeziku moraju da budu prevedena na srpski jezik.

Direktor Uprave za agrarna plaćanja obrazuje Komisiju koja utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 2. i 3. Konkursa i usklađenost aktivnosti iz predloga programa sa normama sertifikacije i/ili klonske selekcije, odnosno aktivnostima iz Priloga 3 – Aktivnosti koje se obavljaju prilikom implementacije programa sertifikacije i klonske selekcije.
Komisija utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, utvrđuje rang listu podnosilaca prijave na konkurs i daje predlog direktoru Uprave za dodelu podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju.
Prijava i konkursna dokumentacija treba da bude u skladu sa uputstvima iz Priloga 4 – Uputstvo za pripremu i sprovođenje projekata sertifikacije i klonske selekcije.

Komisija sačinjava predlog podnosioca prijava za dodelu podsticaja direktoru Uprave. Direktor Uprave na osnovu predloga Komisije posle izvršene inspekcijske kontrole kod predloženih podnosioca prijava, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, rešenjem utvrđuje pravo i zaključuje Ugovor o korišćenju podsticaja kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u pogledu korišćenja podsticaja (u daljem tekstu: korisnik sredstava).

Podsticaji se isplaćuju iz dva dela i to:
– 50% po potpisivanju Ugovora iz stava 4. ovog člana;
– 50% po oceni Izveštaja iz stava 6. ovog člana od strane Komisije iz stava 1. ovog člana.

Prijava po ovom konkursu podnosi se na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uprava za agrarna plaćanja
Bulevar kralja Aleksandra br. 84
11000 Beograd
sa naznakom „KONKURS ZA PROGRAME SERTIFIKACIJE I KLONSKE SELEKCIJE – 2017“.

Detaljnije