Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2020. godini

Konkursi

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2020. godini

I. Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) pojedinačno ili više JLS iz istog regiona, koje će zajednički sprovoditi mere populacione politike, u skladu sa uslovima utvrđenim Programom podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2020. godinu (u daljem tekstu: Program) i javnim pozivom.
Grad Beograd ne može biti korisnik bespovratnih sredstava opredeljenih Programom.
Kada prijavu podnosi više JLS iz istog regiona, koje zajednički realizuju mere i učestvuju u njihovom sufinansiranju, sredstva budžeta Republike Srbije će koristiti sve JLS srazmerno njihovom učešću.

II. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva namenjena su za sufinansiranje mera populacione politike JLS koje doprinose realizaciji ciljeva utvrđenih Programom:

1) ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta;
2) usklađivanje rada i roditeljstva;
3) snižavanje psihološke cene roditeljstva;
4) očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja;
5) rešavanje problema neplodnosti;
6) put ka zdravom materinstvu;
7) edukacija iz oblasti populacione politike;
8) aktiviranje lokalne samouprave.

III. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju JLS koje ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podnele popunjen obrazac prijave za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave, sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;
2) da su obezbedile sredstva za sufinansiranje u svom budžetu, odnosno da su podnele izjavu da će sredstva za sufinansiranje biti obezbeđena odlukom o budžetu JLS najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave;
3) da su predložene mere populacione politike u skladu sa ciljevima i namenom Programa;
4) da JLS ima formirano telo koje sprovodi mere populacione politike ili ima lice zaduženo za sprovođenje mera populacione politike.

IV. Neophodna dokumentacija za prijavljivanje

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja je:
1) pravilno popunjen Obrazac 1 – Prijava za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2020. godini;
2) izvod iz odluke o budžetu JLS sa pozicijom na kojoj su planirana sredstva za sufinansiranje mera populacione politike.
Ukoliko sredstva za sufinansiranje nisu planirana u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje mera populacione politike biti obezbeđena odlukom o budžetu JLS u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke;
3) izvod iz odluke o obrazovanju tela koje sprovodi mere populacione politike ili odluke o imenovanju lica zaduženog za sprovođenje mera populacione politike.

V. Finansijski okvir

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/2020), u članu 8. u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.6 – Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Program 2102 – Podrška radu Vlade, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Projekat 4003 – Podrška sprovođenju mera populacione politike na teritoriji Republike Srbije, aproprijacija ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 650.000.000 dinara, radi pružanja podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za 2020. godinu.

Sredstvima budžeta Republike Srbije može se sufinansirati do 85% procenjenih troškova predloženih mera populacione politike.
Kod mera populacione politike sa učešćem više JLS iz istog regiona, koje zajednički realizuju i učestvuju u finansiranju mera, sredstva budžeta Republike Srbije će koristiti sve JLS srazmerno učešću.
Maksimalni iznos sufinansiranja može biti do 30.000.000 dinara, kada je podnosilac prijave grad, odnosno 15.000.000 dinara kada je podnosilac prijave opština, nezavisno od toga da li prijavu podnosi jedna ili više udruženih JLS.

VI. Kriterijumi

Postupak ocenjivanja i odabira predloženih mera populacione politike sprovodi se po sledećim kriterijumima:
1) pripadnost regionu (Autonomna pokrajina Vojvodina, Šumadija i zapadna Srbija, južna i istočna Srbija);
2) demografski indikatori;
3) procena održivosti mera populacione politike;
4) očekivani efekti mera populacione politike;
5) stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave;
6) usklađenost mera populacione politike na lokalnom nivou sa strateškim dokumentima na nacionalnom nivou;
7) da li je mera usmerena na podršku starosno osetljivom stanovništvu (rano detinjstvo, adolescencija, starost);
8) da li se predlaže proširenje i unapređenje mere koja je sprovođena u prethodnoj godini.
U pogledu demografskih indikatora koristi će se podaci Republičkog zavoda za statistiku.
U pogledu stepena razvijenosti JLS primenjuje se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i JLS u momentu objavljivanja Javnog poziva:
„Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 104/2014)“
Na osnovu pripadnosti regionu vrši se razvrstavanje JLS po grupama.
Na osnovu kriterijuma 2)-8) vrši se ocenjivanje predloženih mera populacione politike, koje mogu biti ocenjene sa maksimalno 100 poena.
Sredstva će se opredeljivati u dve faze i to:
U prvoj fazi, sredstva će dobiti sedam prvorangiranih prijava JLS koje su ispunile uslove iz Programa i Javnog poziva iz svakog regiona.
U drugoj fazi, formira se jedinstvena rang lista od preostalih prijava, a preostala sredstva se dodeljuju onim JLS čija je prijava ostvarila najveći broj poena, nezavisno od toga kom regionu pripadaju.

Prilikom rangiranja prijava JLS koje zajednički podnose prijavu, koristiti će se podaci one JLS čije je učešće procentualno najveće.
Kada prijavu podnosi zajednički više JLS, najmanje jedna mera koja se predlaže, mora se sprovoditi na teritoriji svih JLS koje zajednički podnose prijavu.
U slučaju da prilikom rangiranja prijave nose jednak broj poena u ukupnom iznosu, prednost će imati ona prijava koja nosi veći broj poena po osnovu demografskih indikatora, odnosno procene održivosti mera populacione politike, odnosno očekivanih efekata mera populacione politike, odnosno stepena razvijenosti JLS, odnosno usklađenosti mera populacione politike na lokalnom nivou sa strateškim dokumentima na nacionalnom nivou, odnosno mere usmerene na podršku starosno osetljivom stanovništvu, odnosno predloženog proširenja i unapređenja mere koja je sprovođena u prethodnoj godini.
Ukoliko po svim gore navedenim kriterijumima prijave nose jednak broj poena, Komisija može odabrati onu prijavu koja po njenoj stručnoj oceni više doprinosi ostvarenju ciljeva definisanih Programom, pri čemu je dužna u tom slučaju dostaviti podnosiocu prijave koja nije odabrana detaljno obrazloženje razloga zbog kojih njegova prijava nije odabrana.

VII. Postupak odabira prijava i način prenosa bespovratnih sredstava

Pregled dostavljene dokumentacije, proveru ispunjenosti uslova za dodelu sredstava, ocenu, rangiranje i odabir mera vrši Komisija za ocenjivanje, rangiranje i odabir predloženih mera populacione politike jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: Komisija).
Komisija će razmatrati samo prijave koje su kompletne i koje su blagovremeno podnete.
Komisija ne mora odobriti sredstva za sve mere koje su predložene, niti mora odobriti u celosti iznos koji je predložen za sufinansiranje.
Komisija može izvršiti dodatnu proveru dostavljene dokumentacije, tako što će tražiti pismenim putem dodatne informacije od podnosioca prijave, ali samo od onih JLS koje su ispunile sve uslove iz Javnog poziva.
U skladu sa Kriterijumima za ocenjivanje i odabir mera populacione politike, Komisija utvrđuje broj poena koji je ostvarila svaka prijava.
Komisija utvrđuje Predlog odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike JLS i dostavlja ga ministru.
Ministar donosi Odluku.
Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave, naziv mera populacione politike i iznos odobrenih sredstava.
Odluka se objavljuje na internet stranici: www.mdpp.gov.rs.
U roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, zaključuje se ugovor o realizaciji Programa sa JLS, kojim se uređuju prava i obaveze ugovornih strana.

Ukoliko JLS ili jedna i više JLS koje su zajednički podnele prijavu, odustane od potpisivanja ugovora, ta prijava će se proglasiti nevažećom, a Odluka će se izmeniti odnosno dopuniti rangiranim merama prema već utvrđenom redosledu, a ukoliko to iz bilo kog razloga nije moguće, Kabinet može raspisati novi Javni poziv.
Prilikom zaključenja ugovora između Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i JLS, učešće Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku u finansiranju mera odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom.
Zaključen ugovor između Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i JLS, pored ostalih odredaba, sadržaće i odredbu o obavezi JLS da sva odobrena, a neutrošena sredstva ili sredstva utrošena suprotno nameni vrate u budžet Republike Srbije, na način propisan zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.
Takođe, JLS će biti u obavezi da Kabinetu do 15. decembra 2020. godine dostave Izveštaj o sprovedenim aktivnostima i utrošku opredeljenih sredstava, kao i da dostave vanredni izveštaj o realizaciji aktivnosti i utrošku sredstava u roku od pet dana, ukoliko to Kabinet zatraži.

VIII. Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet stranicama Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku: www.mdpp.gov.rs

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u
„Službenom glasniku Republike Srbije”.

Tačno popunjen obrazac prijave koji se preuzima na internet strani Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku: www.mdpp.gov.rs i prateća dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom dostavlja se preporučenom poštom, na adresu:

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11000 Beograd

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – Prijava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave ”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Popunjava se i dostavlja samo jedan obrazac prijave, nezavisno od broja mera koje se realizuju i od toga da li prijavu podnosi jedna JLS ili više JLS iz istog regiona zajednički.

Informacije neophodne za učešće na Javnom pozivu i tehničku pomoć prilikom popunjavanja Obrasca 1 podnosioci prijava mogu dobiti na broju telefona Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku: 011/311-27- 49 i e-mail: javnipoziv@mdpp.gov.rs

Detaljnije