Јavni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Јavni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu, na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11-dr. zakon i 44/18-dr. zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16/18), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite broj: 401-00-2022/1/2019-11 od 31.12.2019. godine, upućuje Javni poziv zainteresovanim udruženjima građana, osnovanim radi poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica poginulih boraca i radi unapređenja oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, da podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije.

Prioritet u ovom pozivu jeste unapređivanje socijalne uključenosti boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica poginulih boraca u Republici Srbiji, kao i negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, kroz:
1. Promociju kulturno-istorijskog nasleđa Srbije,
2. Unapređenje učešća boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u životu šire društvene zajednice.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI:

  • registrovana udruženja građana, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;
  • udruženja koja sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije;
  • udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
  • udruženja koja imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta;
  • udruženja koja vode uredno finansijsko poslovanje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU PROJEKATA
Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru, na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom, latinicom ili pisaćom mašinom, kao i oni koji budu dostavljeni bez elektronske verzije dokumentacije na CD-u ili mimo propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje. Svako udruženje građana ima pravo da aplicira sa jednim predlogom projekta, koji će realizovati u maksimalnom trajanju do 4 meseca. Predlozi projekata koji su bili finansijski podržani od strane ovog ministarstva, neće biti uzeti u razmatranje.

Obavezna dokumentacija:

  • Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta,
  • Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta,
  • Aneks 3 – Narativni budžet,
  • Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (svi aneksi dostupni su na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs),
  • elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel.

Prijavu za učešće na konkursu po Javnom pozivu podnosi ovlašćeno lice udruženja građana i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena. Udruženja građana, odnosno korisnici sredstava koji nisu ispunili ugovorne obaveze i poštovali procedure vezane za projekte finansirane od strane Ministarstva na konkursima u prethodnim godinama neće se uzeti u razmatranje.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKATA
Zainteresovana udruženja građana dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 20. januara 2020. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog roka. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Predlog projekta dostavlja se u jednom odštampanom primerku koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u (isključivo u formatima Word i Excel), u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom, sa naznakom:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu
na adresu: Makedonska 4, Beograd na koverti obavezno treba naznačiti: puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: „NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”

Detaljnije