Bespovratna sredstva ženskom preduzetništvu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2019. godini

CILJ
Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška ženskom preduzetništvu kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.
Pod ženskim preduzetništvom podrazumeva se preduzetnica ili privredno društvo čiji je vlasnik žena sa najmanje 51% udela u istom i u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje (direktor).

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina/opreme ili računarske opreme ili softvera ili usluge u 2019. godini i to:

(a) koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 1. maja 2019. godine do 26. ooktobra 2019. godine, ili

(b) koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti najkasnije do 20. decembra 2019. godine.

Pod nabavkom mašina/opreme se podrazumevaju mašine i oprema koje su u funkciji izrade ili pripreme i dorade finalnog proizvoda i/ili pružanja usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnja, odnosno pružanja usluge.

Pod nabavkom opreme podrazumeva se i nabavka računarske opreme sa perifernim uređajima (štampač, skener, itd.), odnosno prenosivog ili desktop ili tablet računara ili pametnog telefona isključivo za potrebe digitalizacije poslovanja, digitalne komunikacije, propagande i poslovanja na internetu i/ili društvenim mrežama.

Pod nabavkom softvera (softverske licence) podrazumeva se nabavka profesionalnog (aplikativnog) softverskog paketa/alata u funkciji proizvodnog procesa ili daljeg razvoja informatičkih rešenja i proizvoda za tržište, kao i softverski paket/alati za potrebe pružanja usluga.

Pod uslugom digitalizacije se podrazumevaju aktivnosti koje privredni subjekt nije u mogućnosti samostalno da sprovede, a u direktnoj je vezi sa kreiranjem proizvoda i/ili
usluge i/ili poslovanja privrednog subjekta (izrada veb sajta, plana promocije, marketing plana, biznis plana, digitalnog marketinga i sl.).

Mašine/oprema i računarska oprema moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu upotrebu. Izuzetno, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, može se odobriti subvencionisanje izdataka za nabavku polovne mašine/opreme ne starije od 5 godina.

Sredstva se ne mogu koristiti za refundaciju izdataka za nabavku sledećeg:

 • ugradna oprema (klima uređaji, ventilatori, solarni paneli, alarmni sistemi, sistemi za video nadzor, liftovi, kotlovi i dr.) i instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, grejna, gasna, telefonska, kablovska, internet i sl.);
 • nameštaj (drveni, plastični, metalni, tapacirani i dr.) i opremanje prostora (drvenarija, bravarija, venecijaneri, trakaste zavese, tepisi, pregrade, zidne i podne obloge i sl.);
 • rasveta, svetleće, reklamne i druge table (natpisi, displeji, panoi i sl.);
 • prezentaciona, elektronska, birotehnička, audio-vizuelna i slična oprema (oprema za prevođenje, fiskalne kase, TV, muzički uređaji, zvučnici i dr.);
 • alat, dodatna oprema, pojedinačni i rezervni delovi, inventar, oprema za zaštitu na radu, kalupi, repromaterijal, potrošni materijal i dr;
 • poljoprivredne i priključne mašine i druga oprema za poljoprivrednu proizvodnju;
 • sve vrste vozila (za prevoz lica, teretna, dostavna i dr.), prikolice i sl;
 • oprema za sport.

VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara.

Visina odobrenih sredstava utvrđuje se:

 • za predmet nabavke iz NAMENE SREDSTAVA pod (a) – na osnovu dostavljenog računa- otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog, ili
 • za predmet nabavke iz NAMENE SREDSTAVA pod (b) – na osnovu priloženog predračuna ili ponude ili (pred)ugovora sa dobavljačem/prodavcem.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl.

Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to:

A) Mašine/oprema – do najviše 400.000,00 dinara;
B) Prenosivi ili desktop ili tablet računar – do najviše 80.000,00 dinara;
V) Pametni telefon – do najviše 70.000,00 dinara;
G) Softver – do najviše 150.000,00 dinara;
D) Usluga digitalizacije – do najviše 150.000,00 dinara.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanim ogrankom na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najkasnije do 31. decembra 2018. godine (imaju aktivan status) i to:

1. privredna društva1, koja su prema finansijskim izveštajima za 2018. godinu, razvrstana na mikro ili mala pravna lica i

1 Privredna društva u kojima žena ima najmanje 51% vlasničkog udela i u kome obavlja rukovodeću funkciju (direktorica i zakonska zastupnica) – kumulativno.

2 Žene – preduzetnice koje lično upravljaju poslovanjem – kumulativno.

3 Shodno članu 29. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS”, br. 93/14, 22/15 i 87/18) za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa nadležni su javni beležnici (notari). Izizetno, u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici (notari), nadležnost za overavanje zadržavaju opštinske uprave i sudovi (osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova).

2. preduzetnici.

Prijavu na Javni konkurs nema pravo da podnese privredni subjekt:
• koji je u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
• nad kojim je pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
• koji je u teškoćama,
• ukoliko je predmet prijave kupljen/nabaljen:
– od fizičkog lica, osim ako je prodavac preduzetnik,
– od povezanih lica ili društava.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU
Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

 1. da u privrednom društvu žena ima najmanje 51% vlasništva i da je u istom odgovorno lice (kumulativno), ili da je žena preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem (kumulativno);
 2. da je pozitivno poslovao u 2018. godini (iskazao neto dobitak);
 3. da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
 4. da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2017-2019. godina) nije primio de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
 5. da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja;
 6. da nije primio bespovratna sredstva na konkursima Sekretarijata za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u 2018. i 2019. godini.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu (nabavka mašina/opreme ili računarske opreme ili softvera ili usluge).

Prijava se može podneti za refundaciju izdataka:

 • za nabavku maksimalno 5 (pet) komada mašina/opreme (istih ili različitih) i to od najviše dva različita dobavljača/prodavaca;
 • za nabavku najviše 3 (tri) prenosiva, desktop ili tablet računara od jednog dobavljača/prodavaca;
 • za nabavku 1 (jednog) pametnog telefona od jednog dobavljača/prodavaca;
 • za nabavku 1 (jednog) softvera (softverske licence) sa najviše 10 kopija (od kojih se svaka koristi samo na po jednom računaru) od jednog dobavljača/prodavca;
 • za nabavku 1 (jedne) usluge od jednog dobavljača/prodavca.

Rok za podnošenje prijava je 12. novembar 2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona broj 021/487 4306 svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije