Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji APV

Oglašava se ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u okviru ribarskih područja koja su određena Rešenjem o ustanovljavanju ribarskih područja („Službeni glasnik RS”, broj 90/2015) i to:

1) Ribarsko područje ,,Bačka”

Svi delovi koji su u granicama ribarskog područja „Bačka”, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja i osim sledećih voda koje su ustupljene na korišćenje na period od 10 godina: Dunav od 1433 km – 1297 km, Osnovna i detaljna kanalska mreža i AK „Čonoplja, reka Kireš, reka Krivaja, AK „Velebit”, vodotok Čik sa akumulacijama, Adorjansko jezero, mrtvaja Budžak kod Ade i AK „Moravica” na Krivaji.
Granica ribarskog područja „Bačka”, polazi od 1297 km Dunava i ide na zapad i dalje na sever državnim granicom do reke Tise, a zatim nastavlja njenom desnom obalom do ušća u Dunav i dalje na zapad njegovom levom obalom do polazne tačke.

2) Ribarsko područje ,,Banat”

Svi delovi koji su u granicama ribarskog područja „Banat”, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja i osim sledećih voda koje su ustupljene na korišćenje na period od 10 godina: Dunav od 1112 km do 1075 km, Osnovna i detaljna kanalska mreža, Begej, Zlatica, Karaš, Tisa od 164 km do 65 km i Tamiš sa meandrima.
Granica ribarskog područja polazi od ušća Tise u Dunav i ide na sever desnom obalom reke Tise do državne granice, a zatim kreće na jugoistok državnom granicom do ušća Nere u Dunav i dalje desnom obalom Dunava do mosta na putu Smederevo – Kovin 1112 km, odakle nastavlja levom obalom Dunava do ušća Tamiša gde kreće na sever njegovom desnom obalom, odnosno administrativnom granicom Gradske opštine Palilula do Dunava i dalje njegovom levom obalom nastavlja do polazne tačke.

3) Ribarsko područje ,,Srem”

Svi delovi koji su u granicama ribarskog područja ,,Srem”, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja i osim sledećih voda koje su ustupljene na korišćenje na period od 10 godina: Dunav od 1297 km do 1233 km, Dunav od 1233 km do 1187 km, Sava od 207 km do 123 km, Sava od 96 km do 49 km, Studva, AK „Sot”, AK „Bruja”, AK „Moharač“, AK „Međeš”, AK „Kudoš”, AK „Čalma”1,2,3, AK „Borkovac”, AK „Ljukovo” i AK „Dobrodol”, AK “Vranjaš“ kod Manđelosa, Gajićeva bara, kanal Galovica i kanal Jarčina.
Granica ribarskog područja polazi od 49 km reke Save i ide desnom obalom do 96 km i prelazi na levu obalu gde nastavlja do 123km, a zatim ponovo prelazi na desnu obalu i nastavlja do 207 km Save. Granica dalje nastavlja državnom granicom na sever do 1297 km Dunava i njegovom levom obalom ide do Starih Banovaca i nastavlja na jug istočnim granicama opština Stara Pazova i Pećinci do polazne tačke.

Delovi ribarskih područja „Bačka”, „Banat” i „Srem” ustupaju se na period od deset godina, i to od 01.01.2020. do 31.12.2029. godine.

Pravo prijave na konkurs imaju privredna društva, javna preduzeća ili druga pravna lica ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (u daljem tekstu: Zakon).

Konkursna dokumentacija se podnosi u pisarnici neposredno ili poštom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad. Rok za podnošenje prijava po Konkursu teče od narednog dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“ zaključno sa 15.10.2019. godine.

Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem mejla:
sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs
tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs
brigita.maric@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije