Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Konkursi

MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora:

1. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike;
2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih.

Pravo učešća na javnim konkursima imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije, koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 19. septembra 2019. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 19. septembra 2019. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 19. septembra 2019. godine).

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata može se preuzeti ovde:
1. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike;
2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih.

Model popunjenog Obrasca prijave na konkurs možete preuzeti ovde.

Detaljnije