Unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Konkurs o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini

Ovim Konkursom uređuju se uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2019. godini (u daljem tekstu: podsticaji), korisnici podsticaja, opšti i posebni uslovi za korišćenje podsticaja, obrazac konkursne prijave, potrebna dokumentacija i druga dokumentacija koja se podnosi uz prijavu, elementi za rangiranje, rok za podnošenje prijave, kao i druge potrebne informacije.

SEKTORI, PRIHVATLJIVE INVESTICIJE I PODSTICAJI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Podsticaji obuhvataju investicije u sledećim sektorima:
1) sektoru ruralnog turizma;
2) sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.

Prihvatljive investicije u sektoru ruralnog turizma su: ulaganje u izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu propisa kojim se uređuje turizam, odnosno ugostiteljstvo.

Podsticaji za prihvatljive investicije u sektoru ruralnog turizma obuhvataju:
1) izgradnju novih objekata datih u Prilogu 2. – Autentični ugostiteljski objekti u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) radove investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

3) poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

4) parterno uređenje dvorišta autentičnih ugostiteljskih objekata u domaćoj radinosti ili seoskog turističkog domaćinstva;

5) opremanje autentičnih ugostiteljskih objekata u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

6) promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu.

Prihvatljive investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti su: ulaganja u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojima se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.

Podsticaji za prihvatljive investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti obuhvataju:
1) nabavku opreme radi očuvanja i unapređenja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa posebnim propisom, kojim se određuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata;

2) promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu.

LICA KOJA OSTVARUJU PRAVO NA PODSTICAJE
Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa Pravilnikom i zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom, imaju:
1. fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
2. preduzetnik,
3. pravno lice:
1) privredno društvo;
2) zemljoradnička zadruga.

IZNOS PODSTICAJA
Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju koja za 2019. godinu iznosi:
1) 50 % – za sve podnosioce podsticaja.
2) 65% – za područja sa otežanim uslovima rada.

Informacije u vezi sa raspisanim Konkursom dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, kao i na telefon Info-centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 i 011/30-20-101.

Prijave za korišćenje podsticaja, u skladu sa ovim Konkursom, podnosi se do 27.09.2019. godine.

Detalji