Javni poziv za podnošenje prijava programa stručnog usavršavanja u oblasti finansijske pismenosti u cilju podizanja kompetencija zaposlenih u osnovnim školama

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za podnošenje prijava programa stručnog usavršavanja u oblasti finansijske pismenosti u cilju podizanja kompetencija zaposlenih u osnovnim školama

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za podnošenje prijava programa stručnog usavršavanja u oblasti finansijske pismenosti u cilju podizanja kompetencija zaposlenih u osnovnim školama.
Sredstva su namenjena za realizaciju programa stručnog usavršavanja odobrenih u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, a kojima se unapređuju kompetencije zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti kroz organizovanje stručnog usavršavanja.

2. Cilj javnog poziva je izbor programa stručnog usavršavanja zaposlenih u osnovnim školama, odobrenih u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, čijom primenom se obezbeđuje podrška učenicima u razvoju opštih međupredmetnih kompetencija i ključnih kompetencija i kojima se postiže dinamičnije i angažovanije kombinovanje znanja, veština i stavova relevantnih za različite realne kontekste koji zahtevaju njihovu funkcionalnu primenu.
Opšte međupredmetne kompetencije zasnivaju se na ključnim kompetencijama, razvijaju se kroz nastavu svih predmeta, primenjive su u različitim situacijama i kontekstima pri rešavanju različitih problema i zadataka, neophodne su svim učenicima za lično ostvarenje i razvoj, kao i uključivanje u društvene tokove i zapošljavanje i čine osnovu za celoživotno učenje.

3. Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška: Programi stručnog usavršavanja odobreni u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika, a kojima se unapređuju kompetencije zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti kroz organizovanje stručnog usavršavanja.

4. Učesnici poziva mogu biti:
Pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (ustanove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, vladine, nevladine i druge neprofitne organizacije, osnovane radi ostvarivanja ciljeva i unapređivanja obrazovanja i vaspitanja).

5. Učesnici poziva obavezno dostavljaju sledeću dokumentaciju:
1) Prijavu na javni poziv, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica (obrazac br. 1);
2) Program stručnog usavršavanja sa dokazima da je odobren u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje stalno stručno usavršavanje vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika;
3) Reference – dokazi o realizovanim obukama iz oblasti finansijske pismenosti;

6. Kriterijumi za raspodelu sredstava:
1) reference programa: usmerenost na uključivanje finansijske pismenosti u nastavu, kao međupredmetne kompetencije, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
2) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti jačanja kompetencija zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti;
3) materijali za obuku.

7. Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa stručnog usavršavanja utvrđuje Komisija, čije članove imenuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Komisija ima zadatak da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa stručnog usavršavanja u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv.
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa stručnog usavršavanja objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.
Na listu iz stava 1. ove tačke učesnici javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, ministar donosi u roku od 7 dana od dana njegovog prijema.

8. Odluku o izboru programa stručnog usavršavanja ministar donosi u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Odluka iz stava 1. ove tačke objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

9. Sredstva za realizaciju programa stručnog usavršavanja kojim se unapređuju kompetencije zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti kroz organizovanje stručnog usavršavanja obezbeđena su u budžetu Republike Srbije u iznosu od 5.000.000,00 dinara.

10. Na osnovu Odluke o izboru programa stručnog usavršavanja, u skladu sa sredstvima koja su odobrena za realizaciju programa 2003 – Osnovno obrazovanje, Funkcija 910 – Predškolsko i osnovno obrazovanje, PA 0009 – Stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama 424 – Specijalizovane ustanove, Ministarstvo zaključuje ugovor/ugovore kojima se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
Prenos odobrenih sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.

Korisnik sredstava, kao ugovorna strana dužna je da Ministarstvu podnosi mesečne izveštaje, a nakon realizacije svih planiranih obuka, i finalni izveštaj.

11. Učesnici javnog poziva prijavu i predlog stručnog usavršavanja podnose u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva.

Podnosilac prijave konkursnu dokumentaciju predaje na pisarnici Ministarstva ili šalje poštom u zatvorenoj koverti, s naznakom:
„Javni poziv za podnošenje prijava za podizanje kompetencija zaposlenih u osnovnim školama u oblasti finansijske pismenosti“ (ne otvarati), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat VI, Krilo C, Kancelarija 22.

Neće se uzimati u razmatranje prijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave dostavljene elektronskom poštom.

Podnosioci prijava sami snose troškove pripreme i podnošenja svojih prijava.

Napomena: Predata dokumentacija se ne vraća podnosiocima.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefon 011/3616-382.

Detaljnije