Javni konkurs za izbor jedinica lokalnih samouprava i institucija u AP Vojvodini za izradu analiza energetske efikasnosti objekata javne namene

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za izbor jedinica lokalnih samouprava i institucija u AP Vojvodini za izradu analiza energetske efikasnosti objekata javne namene

Sredstva za izradu analiza su u celosti obezbeđena od strane EBRD-a, a Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj pruža tehničku podršku, na osnovu potpisanog Memoranduma o razumevanju između Autonomne pokrajine Vojvodine, Sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Evropske banke za obnovu i razvoj u vezi sa projektom „Energetska efikasnost javnih zgrada u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini“ (broj 143-401-7256 /2018-3 od 9. jula. 2019. godine).

Izabrani konsultant od strane EBRD, na javnom pozivu broj 77311 od 21 . februara, 2019. godine je „Enova“ d.o.o. Sarajevo.

Korisnik pružanja usluge se određuje na osnovu konkursa. Tekst konkursa se objavljuje u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/.

I Pravo učešća na Konkursu i namene usluge

Pravo učešća na konkursu imaju sve jedinice lokalne samouprave sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Izrada analiza stanja energetske efiksnosti izabranih javnih zgrada .

II Ciljevi projekta

Podrška javnim ustanovama u unapređenju energetske efikasnosti javnih zgrada, i lokalnim samoupravama prilikom donošenja odluka o potencijalnom investiranju
Ispitivanje potencijala za unapređenje energetske efikasnosti javnih zgrada, u svih 45 opština i gradova AP Vojvodine.

Ključni ciljevi zadatka su sledeći:

a. Napraviti detaljan popis javnih objekata u vlasništvu opština, Autonomne pokrajine i države;

b. Proceniti trenutno stanje u sektoru javnih zgrada u Vojvodini u vezi sa energetskom efikasnošću, uzimajući u obzir različite kategorije i veličine objekata.

c. Identifikovati i mapirati lokalitete i proceniti trenutno stanje javnih zgrada u AP Vojvodini u vezi sa energetskom efikasnošću.

d. Izraditi priuštive i ekonomski opravdane strateške investicione programe sa dugoročnom perspektivom (10-15 godina), na osnovu najbolje primenjive tehnologije, dostupnosti i potencijalima za iskorišćavanje obnovljivih izvora energije.

e. Finalizirati i dati preporuku o tome ko bi mogli biti potencijalni korisnici takvih projekata, kako bi se mogli razmatrati za potencijalno finansiranje i mobilisanje bespovratnih sredstava, po potrebi.

f. Obezbediti procenu ukupnog potencijala za uštedu energije identifikovanog fonda zgrada, što je ostvarivo kroz unapređenje energetske efikasnosti (zasnovanu na najmanje dva scenarija unapređenja energetske performanse) , odrediti prioritetne zgrade i visinu investicionog ulaganja za sve scenarije.

g. Izraditi detaljnu analizu za predloženih 80 objekata od kojih je: 40 manjih, do 1.000 metara kvadratnih površina i 40 većih, površine do 4.000 metara kvadratih.

III Uslovi konkursa

1. Jedan podnosilac zahteva (lokalna samouprava) konkuriše za sve objekte na svojoj teritoriji putem jedne prijave.

2. Podnosilac zahteva obavezno podnosi spisak javnih objekata sa teritiorije lokalne samouprave, sa podatcima definisaniom u Tabeli 1. iz konkursne dokumentacije;

3. Podnosilac zahteva prilaže predloge objekata za analizu i to:
– Lokalne samouprave sa manje od 20.000 stanovnika predlog za 2 manja i 2 veća objekata
– lokalne samouprave sa više od manje od 20.000 stanovnika predlog za 4 manja i 4 veća objekata
– Gradovi za 8 manjih i 8 većih objekata
– AP Vojvodina 30 objekata

4. Predlog objekata za analizu obavezno sadrži podatke definisane u Tabeli 2. iz konkursne dokumentacije.

5. Rok za podnošenje prijave je 5. avgust, 2019. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“ , nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.psemr.vojvodina.gov.rs);

2. Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);

3. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

4. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

5. Izjava podnosioca zahteva da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama. (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata)

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave u kovertama koje nisu obeležene prema zahtevu iz Pravilnika, prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima u tabeli sa kriterijumima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu.

V Odlučivanje o dodeli usluge

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom i izradu predloga za dodelu usluge lokalnim samoupravama (u daljem tekstu: Komisija). Članovi Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu, a mogu biti angažovani i eminentni stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Konkurs.

Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije za dodelu usluge i donosi odluku o dodeli usluge korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.

Odluka o dodeli usluge korisnicima (rezultati konkursa) objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VI Ugovor o dodeli usluge

Odlukom o dodeli usluge utvrdiće se pojedinačni broj analiza stanja izabranih objekata javne namene po korisniku.

Nakon donošenja odluke Pokrajinski sekretar zaključuje sa korisnikom usluge (jedinicom lokalne samouprave) ugovor o izvršenju usluge.

Obavezni elementi ugovora su:
• podaci o korisniku
• namena usluge
• period na koji se zaključuje ugovor
• obaveze korisnika usluge
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik usluge je obavezan da Sekretarijatu podnese narativni-opisni izveštaj koji mora da sadrži dokaze izvršenoj usluzi, na obrascu i prema uputstvu koje se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata. (u daljem tekstu: Izveštaj) najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta.

Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.

Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.

Korisnici usluga po javnom konkursu dužni su da kod svih javnih publikacija i objavljivanja o aktivnostima, merama i programima koje se tiču usluge po javnom konkursu navedu da je u realizaciji usluge učestvovala Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u saradnji sa EBRD.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije