Konkursza dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkursza dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji APV

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i investiciono održavanje stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete (u daljem tekstu: učesnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pod stambenim jedinicama iz prethodnog stava smatraju se nepokretnosti (stanovi ili kuće) koje se nalaze u sedištima gradova i opština, kao i u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta na teritoriji AP Vojvodine, i to na zemljištu koje je planskim dokumentom predviđeno za gradnju i koje su upisane u katastar nepokretnosti.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 175.000.000,00 dinara.

Prijava na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 90 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ (Konkurrs je objavljen na sajtu Sekretarijata 05.04.2019.  godine).

Detaljnije