Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program)

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program)

Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.

Trajanje projekta u okviru Programa ranog razvoja može biti najviše do 12 meseci.

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja iznosi najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda za inovacionu delatnost ne može biti veći od 80,000 evra. Najmanje 15% ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi korisnik granta iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Uslovi učešća u Programu
Uslovi koje moraju ispuniti Podnosioci Prijava za finansiranje u okviru Programa ranog razvoja, opisanim u Priručniku Programa ranog razvoja:

 • Podnosilac Prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;
 • Podnosilac Prijave je mikro ili malo privredno društvo u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, uključujući i novoosnovane kompanije kako su definisane u ovom zakonu;
 • Podnosilac Prijave nije stariji od tri (3) godine u trenutku podnošenja Prijave;
 • Podnosilac Prijave je privatno privredno društvo (najmanje 51% u privatnom vlasništvu);
 • Podnosilac Prijave je privredno društvo u većinskom srpskom vlasništvu (u vlasništvu srpskog državljanina- imalac pasoša).

Nepodobni podnosioci prijava za Program ranog razvoja:

 • Podnosilac Prijave je finansiran kroz bilo koji od programa Fonda za inovacionu delatnost za iste ili slične aktivnosti;
 • Podnosilac Prijave je prikupio 500.000 evra ili više iz različitih izvora finansiranja (kapital, zaduživanje ili grant), javnih ili privatnih
 • Podnosilac Prijave je u većinskom vlasništvu (više od 50%) matičnog društva koje je:

1. Prikupilo/primilo 500.000 evra ili više, ukupnog finansiranja (kapital, zaduživanje, grant ili njihova kombinacija), iz javnih ili privatnih izvora, ili
2. Ostvarilo prihode, ili je deo grupe koja je ostvarila prihode veće od 2,500,000 evra u toku bilo koje od prethodnih godina.

 • Podnosilac Prijave je primio više od 600.000 EUR sredstava granta u okviru svih Fondovih programa finansiranja (Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija, Program saradnje nauke i privrede) tokom celokupnog vremena postojanja Podnosioca prijave i svih njegovih prošlih, sadašnjih i budućih povezanih lica1 (uključujući podružnice, spin-of preduzeća i povezana preduzeća koja su promenila svoje poslovno ime);
 • Protiv Podnosioca Prijave se vodi postupak stečaja ili likvidacije u trenutku podnošenja prijave;
 • Podnosiocu Prijave je izrečena trajna ili privremena zabrana obavljanja poslovne delatnosti;
 • Podnosilac Prijave nije izmirio sve obaveze po osnovu primenjivih poreza, doprinosa i ostalih taksi, u skladu sa nacionalnim propisima;
 • Podnosilac Prijave prijavljuje po treći put predlog projekta koji je suštinski isti, ili veoma sličan kao bilo koja dva prethodno prijavljena predloga projekta- ovo se odnosi na sve Fondove programe finansiranja – Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija, Program saradnje nauke i privrede (tj. bazira se na suštinski istoj ili sličnoj inovativnoj tehnologiji, proizvodu ili usluzi i poslovnom planu);
  • Podnosilac Prijave već sprovodi projekat u okviru Fondovog Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija ili Programa saradnje nauke i privrede u trenutku podnošenja prijave.

Dodela sredstava u okviru Programa ranog razvoja vrši se u skladu sa pravilima o dodeljivanju državne pomoći, kao što je predstavljeno u Pravilniku Fonda za inovacionu delatnost o pravilima državne pomoći i odgovarajućem zakonu kojim se uređuje primanje državne pomoći.

Sredstva za realizaciju Programa ranog razvoja se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

 • Zarade (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
 • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;
 • Poslovni prostor i podrška poslovanju;
 • Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
 • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
 • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije

Sredstva Programa ranog razvoja se ne mogu koristiti za:

 • Otplaćivanje kamata ili duga koji postoje prema bilo kome;
 • Plaćanja i provizije za moguće gubitke ili dugove u budućnosti;
 • Troškove za koje Korisnik granta prijavi da se finansiraju kroz neku drugu akciju ili radni program koji prima sredstva granta Evropske Unije (uključujući sredstva iz Evropskog Razvojnog Fonda) ili drugih javnih izvora finansiranja;
 • Kupovinu zemljišta ili zgrada, uključujući bilo kakvo renoviranje;
 • Gubitke po osnovu negativnih kursnih razlika, naknade i kazne;
 • Kredite trećim licima;
 • Troškove zarada za zaposlene u državnoj administraciji;
 • Poreze, uključujući PDV*, carine i naknade;
 • Marketing, troškove prodaje i distribucije za promociju tehnologije, proizvoda ili usluge;
 • Troškove reprezentacije;
 • Troškove regrutovanja, preseljenja ili pretplate;
 • Putne troškove (uključujući dnevnice);
 • Nabavku polovnih ili prefabrikovanih dobara;
 • Aktivnosti koje su navedene u delu „Izuzeci” (Exclusion list) u Okvirnom planu za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima objavljenog na link: http://www.inovacionifond.rs/cms/files//program-ranog-razvoja/20190324-IPA-2014-MiniMatching-ESMF-ENG.pdf

Isplatu gotovine sa namenskog računa projekta;
*U skladu sa regulativom kojom se uređuje finansiranje kroz sredstva iz Pretpristupnih fondova EU, finansiranje kroz Program ranog razvoja u ovom javnom pozivu oslobođeno je poreza na dodatu vrednost (PDV).

Potrebna dokumentacija
Da bi se prijava uzela u razmatranje, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje prijava u elektronskom obliku kroz internet portal Fonda za inovacionu delatnost. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet portalu Fonda za inovacionu delatnost i portalu Programa ranog razvoja (http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2019). Podnosioci Prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje obezbeđuje Fond za inovacionu delatnost.

Da bi se prijavili za finansiranje Podnosilaci Prijave su u obavezi da podnesu sledeću dokumentaciju:

 • Izjava Podnosioca Prijave;
 • Poslovni plan;
 • Budžet projekta;
 • Prezentacija projekta;
 • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ – ESQ);
 • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5);
 • Finansijski izveštaji za tekuću godine, gde je primenljivo.

Zbog međunarodnog dvostepenog procesa ocenjivanja predloga projekta, podnesena dokumentacija predloga projekata mora biti na engleskom jeziku, osim u situacijama gde to nije primenljivo.

Moguće je podnošenje samo jedne prijave.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. jul 2019. godine do 15 časova.

Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje prijava neće biti uzete u razmatranje.
Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa ranog razvoja i set neophodne dokumentacije dostupni su na: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2019
Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje: https://secure.inovacionifond.rs/Grants/Identity/Login.aspx
Fond za inovacionu delatnost
Naučno-tehnološki park „Beograd“
Veljka Dugoševića 54, objekat B4, 2. sprat
Kontakt: minigrants@inovacionifond.rs

Detaljnije