Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Јavni konkurs za podnošenje predloga programa na stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2019. godini

1. Predmet oglašavanja

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz:
– poboljšanje pristupačnosti;
– podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom i
– unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.
Sredstva za ovaj konkurs obezbeđuju se u okviru budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 180.000.000,00 dinara.

2. Podnosioci predloga programa

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove:
– da su registrovani kao udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji u skladu sa propisima koji regulišu upis u Registar udruženja;
– da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa i
– da su ranije preuzete obaveze iz ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili.

Bliži uslovi za podnošenje predloga programa mogu se pronaći u Smernicama za podnosioce predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2019. godini.

3. Vrednovanje i rangiranje predloga programa

Vrednovanje i rangiranje predloga programa vrši se primenom merila i kriterijuma bliže uređenih:
– Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16/18),
– Pravilnikom o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 109/12 i 10/18) i
– Direktivom o načinu rada, postupanja i ponašanja u postupku raspodele sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa sa ciljem zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom br. 110-00-00423/2018-15 od 19. aprila 2018. godine i 110-00-00423/2018-15/1 od 28. septembra 2018. godine.

Procenu podnetih programa vrši Komisija za sagledavanje i procenu programa uzimajući u obzir sledeće kriterijume:
– reference programa (usklađenost sa ciljevima i prioritetima konkursa, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost);
– jasno definisane ciljeve koji se postižu (obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti odnosno i merljivost rezultata programa);
– inovativne aktivnosti čije se uvođenje planira u toku sprovođenja programa;
– precizno struktuiran, realan i opravdan budžet, u odnosu na predložene aktivnosti programa;
– sufinansiranje programa iz drugih izvora (sopstveni prihodi, budžet Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa) i
– kapacitete podnosioca programa (tehnički i ljudski) za realizaciju programskih aktivnosti.

Propisi kojima je bliže uređeno vrednovanje i rangiranje predloga programa dostupni su na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs.

4. Podnošenje predloga programa i potrebna dokumentacija

Predlog programa dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan na personalnom računaru i propisanim obrascima koji čine obaveznu dokumentaciju. Prijavu za učešće na konkursu podnosi ovlašćeno lice i odgovorno je za sve podatke iz prijave. Zajedno sa odštamapnom i overenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti i elektronsku verziju dostavljene dokumentacije na CD-u. Predlozi programa pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.
Obaveznu dokumentaciju čine:
• Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa,
• Aneks 2 – Obrazac budžeta programa,
• Aneks 3 – Obrazac narativnog budžeta programa,
• Elektronska verzija dokumenata sa svim aneksima na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel i
• Fotokopija izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Ukoliko se predlog programa podnosi u saradnji sa partnerom neophodno je dostaviti i protokol o saradnji, odnosno partnerstvu.
Obrasci konkursne dokumentacije se mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs, u delu Konkursi i na Portalu e-Uprave www.euprava.gov.rs.

5. Rok i način dostavljanja predloga programa

Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom, odštampanom primerku (pečat i potpis odgovornog lica) poštom preporučeno ili ličnom dostavom.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”. Zajedno sa štampanom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju iste na CD-u.

Predlozi programa se dostavljaju zaključno sa 22. novembrom 2019. godine, u zatvorenoj koverti, na adresu:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom
Nemanjina 22-26, Beograd

Detaljnije