Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA“ 2019, Amsterdam, Holandija

Konkursi

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA“ 2019, Amsterdam, Holandija

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA 2019“ koji će se održati u Amsterdamu, Holandija, u periodu od 21. do 22. maja 2019. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„PLMA“ više od 30 godina predstavlja vodeće mesto na kome se susreću proizvođači sa predstavnicima najvećih maloprodajnih lanaca. U 2018. godini na sajmu je učestvovalo više od 2.500 izlagača od čega se 60 zemalja predstavilo sa nacionalnim štandovima. Sajam je posetilo preko14.000 stručnih posetilaca iz više od 110 zemalja.

Na sajmu „PLMA“ 2019. godine Srbija se predstavlja svojim proizvodima u hali rezervisanoj za prehrambene proizvode na nacionalnom štandu površine 135m2.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata, kao i troškove članstva u Asocijaciji proizvođača robnih marki (Private Label Manufacturers Association) u iznosu od 1.500,00 evra, koje je uslov organizatora sajma za učešće na sajmu „PLMA“.

Pravo na učešće na Nacionalnom štandu imaju mala, srednja i velika preduzeća koji moraju da ispunjavaju sledeće opšte uslove:
1. da su registrovani na teritoriji Republike Srbije u skladu sa važećim zakonom koji se odnosi na njih;
2. da su u većinskom privatnom vlasništvu;
3. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja i prerada u oblasti prehrambene industrije, industrije nameštaja, građevinske industrije, tekstilne industrije, i metalske i mašinske industrije;
4. da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
5. da u prethodne dve godine nisu bili u blokadi;
6. da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7. da su izvozno orijentisani.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
Obrazac 1 – Prijava (popunjena, potpisana i overena);
1. Ispunjenost uslova delatnosti će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje i dokaz iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom;
2. Obrazac 2 – Izjavu da nije registrovan prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije, niti je Podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
3. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od tri meseca od datuma objavljivanja Javnog poziva za izlaganje na određenom sajmu (original ili fotokopija);
4. Blanko menica sa meničnim pismom i kopijom kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica izlagača, kao sredstvo obezbeđenja, u slučaju da se utvrdi nepoštovanje ugovornih obaveza. Uz menicu se dostavlja i kopija zahteva Korisnika za registraciju te blanko menice u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, koji je overen od strane poslovne banke Korisnika, kao i odštampani obrazac „Rezultati pretrage menica – Narodna banka Srbije“, sa veb sajta NBS.

Popunjena, potpisana i overena prijava sa kompletnom pratećom dokumentacijom dostavlja se poštom ili lično Privrednoj komori Srbije na adresu: Resavska 13-15, 11000 Beograd, Služba za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalinu – Prijava za sajam PLMA.

Rok za dostavljanje prijava je 25.01.2019. godine do 16 časova.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Uputstvom za sprovođenje programa internacionalizacije MSP. Tekst Uputstva za sprovođenje programa internacionalizacije MSP kao i neophodne Obrasce možete preuzeti na internet prezentaciji Razvojne agencije Srbije www.ras.gov.rs i Privredne komore Srbije www.pks.rs.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zoranu Delić na broj 011/3304 540 ; 066/875-1207, ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 ; 069/3397-621.

Detaljnije