Javni poziv za podsticaje namenjene preradi mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2018. godini

Vrste programa i podsticaja

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti u skladu sa Pravilnikom, i to:
1) programu za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mleka (u daljem tekstu: program za investicije u preradu mleka);
2) programu za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mesa (u daljem tekstu: program za investicije u preradu mesa);
3) programu za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića.

Podsticaji, u zavisnosti od programa:
1) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mleka, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mleka);
2) podsticaji programu podrške za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u preradu mesa);
3) podsticaji programu podrške za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića, i to kroz investicije u opremu u objektima za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića (u daljem tekstu: podsticaji za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića).

Podsticaji za investicije u preradu mleka
1) nabavku novih specijalnih vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje);
2) nabavku nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka;
3) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
4) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
5) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika.

Podsticaji za investicije u preradu mesa
1) nabavku nove opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova;
2) nabavku novih uređaja za merenje udela mišićnog tkiva u trupovima;
3) nabavku nove opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi;
4) nabavku nove opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa;
5) nabavku nove opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa;
6) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu;
7) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
8) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika.

Podsticaji za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića
1) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
2) nabavku nove opreme za prijem, pripremu i preradu sirovina za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića;
3) nabavku nove opreme za proizvodnju, punjenje, pakovanje i čuvanje vina i jakih alkoholnih pića;
4) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
5) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
6) nabavku opreme i mašina koje se koriste u maloj zanatskoj proizvodnji piva: za pripremu slada za komljenje, za proizvodnju sladovine, za proizvodnju piva, dodatna oprema za otakanje nefiltriranog piva kao i otakanje piva u staklenoj ambalaži.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) preduzetnik;
2) privredno društvo;
3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka i mesa i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2018. godini podnosi se u periodu od 14. novembra do 14. decembra 2018. godine.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije