Konkurs „Pokrenimo našu decu“

Konkursi

KNJAZ MILOŠ

Konkurs „Pokrenimo našu decu“

1. ORGANIZATOR KONKURSA

Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac, Južna industrijska zona bb, matični broj: 07347383, PIB: 100994867 koje zastupa generalni direktor Miloš Stojisavljević (u daljem tekstu: „Kompanija Knjaz Miloš“ ili „Organizator konkursa“).

2. PREDMET KONKURSA

Kompanija Knjaz Miloš, kao vlasnik brenda AQUA VIVA promoviše zdrav život i fizičku aktivnost. Kao društveno odgovorna kompanija zajedno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Srpskim savezom profesora fizičkog vaspitanja i sporta realizuje Program „Pokrenimo našu decu“. Cilj Programa „Pokrenimo našu decu“ je uvođenje dodatne dodatne svakodnevne 15-ominutne fizičke aktivnosti u osnovnim školama za učenike od 1. do 4. razreda i obuke 1206 učitelja koji će stečeno znanje primenjivati u toku nastave, u svemu prema Planu implementacije Programa.

Kompanija Knjaz Miloš organizuje nagradni Konkurs pod nazivom “Pokrenimo našu decu“ tako što će u periodu od 05.11.2018. do 21.12.2018. godine ocenjivati najbolji razred i najboljeg učitelja iz oblasti fizičke aktivnosti u osnovnim školama koje se prijave na Konkurs.

3. OPIS KONKURSA I PRIJAVA NA KONKURS

Ova Pravila će biti objavljena dana 02.11.2018 godine na Aqua Viva veb stranici: http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/.

Učesnici se mogu prijaviti na Konkurs najkasnije do dana 16.11.2018. godine, u skladu sa ovim Pravilnikom. Prijavljivanje se ne može vršiti posle dana 16.11.2018. godine, a Prijave pristigle posle dana 16.11.2018. godine neće se uzimati u razmatranje.

Prijavljivanjem učesnici učestvuju u Konkursu slanjem Materijala koje će Komisija ocenjivati, u skladu sa ovim Pravilnikom. Prijavljeni učesnici će Materijale slati u periodu od 21.12.2018. do 14.01.2019. godine. Materijali koji pristignu posle 14.01.2019. godine neće biti uzeti u razmatranje.

Rezultati Konkursa i proglašenje pobednika obaviće se dana 27.01.2019. godine.

Konkurs počinje dopisom koji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, upućuje školama, a biće objavljen i na Aqua Viva veb stranici: http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/.

Prijave na Konkurs vrše se popunjavanjem formulara koji će biti dostupni na Aqua Viva veb stranici: http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/vezbamo-zajedno.
Formular popunjavaju učitelji uz saglasnost direktora škole.

Popunjeni formular škole dostavljaju na imejl adresu: konkursponade@gmail.com.

4. PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju sve osnovne škole odnosno odeljenja od prvog do četvrtog razreda i njihovi učitelji na teritoriji Republike Srbije.

5. MATERIJAL

Zainteresovana odeljenja i škole konkurišu popunjavanjem prijave i slanjem Materijala u posmatranom periodu, u skladu sa ovim Pravilnikom.

Formular prijave sadrži sledeće podatke:
• naziv škole;
• mesto škole;
• adresu škole;
• kontakt škole;
• ime i prezime učitelja;
• razred i odeljenje;
• broj učenika odeljenja i
• kontakt učitelja (imejl i telefon).

Formular za prijavu i prateći prilozi su dostupni u elektronskoj formi na veb adresi http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/vezbamo-zajedno.

Prijavljeni učesnici u periodu od 21.12.2018. do 14.01.2019. godine dostavljaju sledeće Materijale koji će se ocenjivati od strane Komisije:
• Video snimak u trajanju od maksimalno 2 minuta gde se prikazuju ponuđeni modeli vežbanja iz programa PONADE
• Video snimak u maksimalnom trajanju od 1 minut gde se prikazuje kreativni model vežbanja koji su osmislili đaci u saradnji sa učiteljima.
• Popunjen plan vežbanja za školsku 2018/19 (poslati skeniran i overen pečatom i potpisan od strane direktora škole zajedno sa ostalim materijalom) – Prilog 1. – dostupno na: http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/vezbamo-zajedno
• Potvrdu potpisanu i overenu od strane direktora škole da je program vežbi sa kojima konkurišu za bodove uvršten u godišnji plan rada škole
– Prilog 2. – dostupno na: http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/vezbamo-zajedno
(u tekstu: “Materijali“).

Prijavljeni učesnici su obavezni da Materijale dostave najkasnije do dana 14.01.2019. godine. Materijali dostavljeni posle navedenog datuma neće biti uzeti u razmatranje.

Odgovornost za pribavljanje dozvola i saglasnosti za snimanje učenika je u nadležnosti škola i svaki primljeni video materijal Organizator može po potrebi objaviti na :
https://www.facebook.com/aquaviva.rs/
http://pokrenimonasudecu.aquaviva.rs/
https://www.instagram.com/aquavivavoda/

Materijal mora biti snimljen na CD–u i dostavlja se u koverti na kojoj se nalazi: ime i prezime učitelja, naziv, mesto i adresa škole, odeljenje i razred, sa naznakom “za Ponade konkurs“ na adresu: Knjaz Miloš A.D. ul. Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd.

6. KOMISIJA/KRITERIJUMI/NAGRADE

Prijavljene učesnike ocenjuje Komisija koju čine: predstavnik kompanije Knjaz Miloš, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i predstavnik Stručnog sportskog udruženja „Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta“ („SSPFVS“).

Prilikom ocenjivanja učesnika Komisija će u obzir uzeti naročito:
• kreativnost i originalnost modela vežbanja (novi osmišljeni kreativni model);
• pravilnost i uigranost prilikom izvođenja vežbi kod postojećih PONADE modela kao i kod kreativnog modela (redosled u skladu sa metodičkim principima vežbanja, pravilno izvođenje vežbi od strane učenika) i
• broj učenika koji učestvuje u vežbanju (da li učestvuje celo odeljenje, grupa ili pojedinci).

Komisija ocenjuje i: kompletnost materijala, vreme provedeno u vežbanju i kvalitet samog vežbanja koji se ocenjuje iz poslatih video materijala.

U slučaju tehničkih problema i dodatnih pitanja povodom Konkursa, korisnik se može obratiti na imejl adresu: konkursponade@gmail.com

Detaljnije