Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u Ap Vojvodini u 2018. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u Ap Vojvodini u 2018. godini

Cilj Javnog poziva je smanjenje nezaposlenosti, subvencionisanjem zapošljavanja nezaposelnih lica, prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 59.600.000,00 dinara.
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica(daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se u iznosu od:
1. 930.000,00 dinara po licu, za zapošljavanje nezaposlenih lica čije zanimanje spada u kategoriju deficitarnih zanimanja prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje za filijale sa teritorije AP Vojvodine, sa najmanje visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, osim medicinskog osoblja koje može biti i nižeg stepena obrazovanja.

Poslodavac koji ostvari pravo na ovu subvenciju u obavezi je da omogući da radni odnos lica traje najmanje 36 meseci.
Poslodavac je u obavezi da isplaćuje prosečnu bruto II zaradu za 36 meseci ugovorne obaveze.
2. 173.000,00 dinara po licu, za zapošljavanje nezaposlenih lica, za subvencionisanje poreza i doprinosa za 12 meseci ugovorne obaveze. Poslodavac može maksimalno da zaposli 10 lica.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća ima poslodavac koji ima registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%).
Podnosilac zahteva sa biznis planom može da podnese najviše jedan zahtev.

USLOVI UČEŠĆA I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog poziva, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

PODNOŠENJE ZAHTEVA SA BIZNIS PLANOM
Zahtev sa biznis planom podnosi se u tri primerka, nadležnoj Filijali NSZ, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ ili preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Odluka o dodeli subvenicja objavljuje se na sajtu Sekretarijata i oglasnoj tabli nadležne Filijale NSZ.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487-4145, 487-4313, 487-4312, 487-4292, 487-4329 ili 487-4839.

Rok za podnošenje zahteva je 17.08.2018. godine.

Detaljnije