Javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti jedinica lokalne samouprave za učešće u USAID projektu za odgovornu vlast

Konkursi

USAID

Javni poziv za iskazivanje zainteresovanosti jedinica lokalne samouprave za učešće u USAID projektu za odgovornu vlast

I. UVODNE INFORMACIJE
1.1. Projekat za odgovornu vlast (Government Accountability Initiative – GAI)
Projekat za odgovornu vlast (Government Accountability Initiative – GAI) je četvorogodišnji projekat finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat ima za cilj unapređenje odgovornosti javne vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou, kroz jačanje kapaciteta i umrežavanje ključnih aktera u Republici Srbiji. Projekat će, u okviru planiranih aktivnosti, svake godine birati određeni broj lokalnih samouprava sa kojima će ostvariti saradnju u oblasti jačanja odgovornosti, integriteta i učešća građana. Projekat je počeo u februaru 2018. godine, a sprovodi ga Checchi and Company Consulting.

1.2. Cilj javnog poziva
Cilj javnog poziva je odabir između pet i sedam lokalnih samouprava u Srbiji koje iskažu zainteresovanost za saradnju i učešće na Projektu za odgovornu vlast u toku prve godine sprovođenja projekta. Putem javnog poziva, lokalne samouprave treba da iskažu zainteresovanost i posvećenost jačanju principa odgovornosti, koji se može ostvariti i unaprediti u različitim oblastima delovanja. Te oblasti, kao i načini njihovog unapređenja, okvirno su opisani ovim Javnim pozivom, dok će njihova konkretizacija biti dogovorena i definisana u saradnji sa svakom pojedinačnom lokalnom samoupravom koja bude odabrana za učešće na projektu.

1.3. Lokalne samouprave koje mogu da se prijave za učešće na projektu
Pravo na prijavu za učešće na projektu imaju sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji (opštine i gradovi), koje su definisane Zakonom o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007 i 83/2014 – dr. zakon).

2. PREDMET POTENCIJALNE SARADNJE – OBLASTI I TEME KOJE ĆE BITI OBUHVAĆENE PROJEKTNOM PODRŠKOM
U skladu sa ciljevima Projekta za odgovornu vlast, sa jedinicama lokalne samouprave biće ostvarena saradnja u nekoj od brojnih tema i oblasti koje doprinose jačanju principa dobrog upravljanja, građanske participacije, dobre uprave i odgovorne i transparentne javne vlasti. Oblasti i teme na koje će se Projekat i odabrane lokalne samouprave fokusirati su sledeće:

2.1. Tehnička podrška u procesu usvajanja, primene i praćenja primene lokalnog antikorupcijskog plana (LAP-a)
Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje 23 predviđa jačanje preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalne samouprave, koja je identifikovana kao jedna od oblasti posebno osetljivih na korupciju. Ovim dokumentom je predviđeno da sve LS usvoje i primene lokalne akcione planove za borbu protiv korupcije (LAP). LAP predstavlja dokument u kom se identifikuju nadležnosti, oblasti, procesi i procedure rizični za nastanak korupcije i kojim se predlažu načini za upravljanje ovim rizicima. Primenom lokalnih akcionih planova i uspostavljanjem adekvatnih mehanizama za praćenje njihovog sprovođenja, LS jača svoju otpornost na nastanak korupcije, na nepravilnosti i zloupotrebe javnih resursa, odnosno jača svoje kapacitete za zaštitu, zastupanje i ostvarivanje javnog interesa lokalne zajednice. LS svoj LAP izrađuju na osnovu Modela koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije, a osim usvajanja samog dokumenta, Model predviđa i osnivanje posebnog tela nadležnog za praćenje primene ovog dokumenta. Predloženi način formiranja ovog tela treba da obezbedi nezavisni monitoring sprovođenja LAP-a. Prema poslednjim dostupnim podacima, od 145 LS, 67 je usvojilo svoj LAP, dok je 11 njih formiralo telo nadležno za praćenje njegove primene.

LS koje iskažu zainterovanost za ovu oblastu, u saradnji sa projektnim timom, mogu definisati sledeći spektar aktivnosti za dobijanje podrške, kao što su:
• • Podrška u procesu usvajanja LAP-a (za one LS koji ga još uvek nisu usvojile ili ga nisu usvojile u skladu sa preporukama iz Modela);
• • Podrška u procesu formiranja tela nadležnog za praćenje primene LAP-a (za one koje još uvek nisu izabrale članove ovog tela /nisu donele odluku o njegovom formiranju ili to nisu učinile u skladu sa preporukama iz Modela);
• • Pomoć u sprovođenju pojedinih aktivnosti iz ovog dokumenta koje LS treba da sprovede, a za to nema dovoljno kapaciteta, znanja i iskustva;
• • Pomoć i podrška u praćenju primene LAP-a i izradi izveštaja o njegovoj primeni;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa LAP-om.

2.2. Unapređenje transparentnosti rada LS
Princip transparentnosti rada javnih institucija se konstantno razvija i unapređuje, u skladu sa okolnostima i stepenom razvoja i javne uprave, ali i postojanja kritičke javnosti koja iskazuje potrebe za informacijama. U procesu jačanja otvorenosti rada LS važan korak načinjen je razvojem savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, pre svega sve širim i većim mogućnostima koje postoje u korišćenju interneta, njegove sve veće interaktivnosti i “dvostrane komunikacije” koju omogućava, korišćenje društvenih mreža, različitih on-line platformi koje se sve više koriste u procesu izrade, primene i praćenja javnih politika. U tom smislu reči, projekat će gradovima i opštinama ponuditi podršku u sledećim oblastima:
• • Unapređenje postojeće forme i sadržaja objavljenih informacija na internet stranici (web sajtu), sa naglaskom na one forme i opcije koje unapređuju interaktivnost sa javnošću;
• • Izrada/unapređenje Facebook stranice lokalne samouprave, sa naglaskom na one opcije koje ova društvena mreža sadrži, a koje se odnose na njenu interaktivnosti i podsticanje učešća javnosti i njenog reagovanja na ono što je objavljeno;
• • Usvajanje specifičnih i potrebnih/neophodnih dokumenata, pravila i procedura u korišćenju novih formi za unapređenje transparentnosti u radu;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa unapređenjem transparentnosti.

2.3. Unapređenje učešća javnosti u radu LS
Učešće javnosti u procesu formulisanja, praćenja i merenja učinka javnih politika jedno je od veoma važnih načela dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Lokalna zajednica je zajednica u kojoj se javne politike odnose na ostvarivanje potreba i interesa stanovništva koje deli neposredno okruženje – zbog toga je važno da se u što većoj meri omogući građanima da iskažu svoje potrebe i interese i da utiču na lokalnu vlast. Forme za jačanje učešća javnosti u radu organa LS su brojne, a moguća sadržina, odnosno teme koje mogu biti otvorene i formulisane u participativnom procesu, veoma su brojne, jer su i nadležnosti LS brojne i raznovrsne. U okviru Projekta, LS mogu očekivati pružanje podrške i pomoći u okviru neke od sledećih konkretnih oblasti:
• • Izrada modela i procedura za korišćenje postojećih i mogućih formi učešća građana, u skladu sa potrebama i mogućnostima LS i karakteristikama, potrebama i interesima lokalne zajednice;
• • Izrada modela za definisanje lokalno specifičnih tema u kojima javnost treba i može da bude konsultovana prilikom donošenja odluka;
• • Pomoć i podrška u procesu planiranja i regulisanja sprovođenja javnih rasprava;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa unapređenjem učešća javnosti u radu LS.

2.4. Unapređenje učešća javnosti u budžetskom procesu i praćenju javne potrošnje
Budžet lokalne samouprave predstavlja jedan od glavnih akata koje LS donosi i jedan od osnovnih instumenata za realizaciju javnih politika i razvoja lokalne zajednice. Njegovo adekvatno planiranje treba da bude u skladu sa interesima i potrebama zajednice, ali i u skladu sa objektivnim ograničenjima koja postoje u projektovanju i raspolaganju budžetom. Osim toga, za jačanje principa odgovornosti od velike je važnosti i omogućavanje javnosti da prati trošenje javnog budžeta. Neke od tema koje mogu biti uključene u okviru ovog segmenta podrške lokalnim samoupravama su sledeće:
• • Unapređenje učešća javnosti u planiranju budžeta;
• • Unapređenje učešća javnosti u procesu praćenja potrošnje budžeta;
• • Javne nabavke;
• • Rodno odgovorno budžetiranje;
• • Razmena iskustava o postojećim standardnima i primerima dobre prakse u odgovornom upravljanju budžetom;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa odgovornim upravljanjem budžetom.

2.5. Unapređenje kvaliteta javnih usluga
Lokalne samouprave, kao i druge javne institucije javnog sektora, primenjuju neka od opštih, sistemskih pravnih akata u okviru kojih pružaju svoje usluge (na primer, Zakon o opštem upravnom postupku i druge krovne, sistemske zakone u pojedinim sektorima). Međutim, ono što nije regulisano, a što u velikoj meri može da bude od koristi i značaja za unapređenje pružanja usluga, odnosi se na moguće mehanizme za praćenje, ocenu i korišćenje povratne reakcije javnosti o kvalitetu pruženih usluga. Ta vrsta informacija može da pomogne lokalnim samoupravama da objektivno sagledaju probleme i teškoće na koje građani nailaze prilikom ostvarivanja svojih prava i obaveza i da tu vrstu informacije iskoriste za poboljšanje svojih usluga. S tim u vezi, izabranim opštinama će na raspolaganju biti neki od sledećih vidova podrške u ovoj oblasti:
• • Izrada modela i procedura za praćenje i ocenu pruženih usluga u službama LS;
• • Izrada modela i procedura za koriščenje rezultata praćenja i ocena pruženih usluga u službama LS (izveštavanje, izrada preporuka, inicijativa za izmenu propisa ili prakse i slično);
• • Razmena iskustava o postojećim standardima i primerima dobre prakse u ovoj oblasti;
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa unapređenjem pružanja kvaliteta javnih usluga lokalne samouprave

2.6. Promocija i zaštita uzbunjivača
Prema Zakonu o zaštiti uzbunjivača („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014) i Pravilniku o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih („Sl. glasnik RS“, br. 49/2015), lokalne samouprave imaju obavezu da obezbede preduslove koji su neophodni kako bi proces uzbunjivanja o sumnji na korupciju i druge nezakonite i štetne radnje bio moguć, delotvoran i efikasan. Imajući u vidu da je ova oblast još uvek relativno nova (Zakon je počeo da se primenjuje od juna 2015. godine), postoji značajna potreba da se lokalnim samoupravama pruži neophodna podrška u ovoj oblasti, što se može učiniti u okviru sledećih tema:
• • Proces odabira lica ovlašćenog za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem, na način da se obezbedi poverenje zaposlenih i javnosti u uzbunjivanje (za one LS koje još uvek nemaju to lice/lica);
• • Podrška u usvajanju internog akta i procedura o uzbunjivanju (za one LS koje još uvek nemaju taj akt);
• • Pružanje potrebne stručne podrške i obuke licu ovlašćenom za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem;
• • Izrada modela za informisanje zaposlenih/javnosti o značaju i postupku uzbunjivanja;
• • Izrada modela za usaglašavanje vođenja postupaka uzbunjivanja i drugih sličnih procedura u LS (na primer, sa praksom i procedurom rada lokalnog ombudsmana, službe za pružanje besplatne pravne pomoći i slično);
• • Druge predložene teme koje su u vezi sa promocijom i zaštitom uzbunjivača.

3. NAČIN I VREMENSKI OKVIR U KOM ĆE SARADNJA BITI REALIZOVANA
Planirano je da saradnja i pružanje podrške lokalnim samouprava koje budu izabrane na ovom javnom pozivu okvirno traje godinu dana (od potpisivanja Memoranduma o saradnji).
Konkretni načini saradnje i pružanje podrške biće naknadno određeni kroz radni plan, u okviru analize i procene potreba svake pojedinačne lokalne samouprave.

4. KRITERIJUMI I PROCES ODABIRA LS
Faza 1. Na osnovu primljenih prijava, odnosno izjava o zainteresovanosti lokalnih samouprava, projektni tim će najpre proveriti usklađenost oblasti i tema koje lokalne samouprave budu kandidovale sa oblastima i temama koje su kao predmet buduće podrške definisane u ovom javnom pozivu.
LS koje iskažu zainteresovanost za saradnju u oblastima i temama koje ne odgovaraju nijednoj od tema i oblasti navedenih u Javnom pozivu, neće biti validne za dalji proces selekcije.

Faza 2. Nakon prve faze, projektni tim će izvršiti klasifikaciju lokalnih samouprava na osnovu sledećih demografskih, socioekonomskih i pokazatelja u oblasti dobrog upravljanja, a u cilju obezbeđivanja diverziteta odabranih LS:
1. Veličina (broj stanovnika): klasifikacija LS na pet grupa, sa ciljem obezbeđivanja ravnomernog učešća LS različite veličine.
2. Regionalna distribucija: NUTS 2 statistička klasifikacija regiona, sa ciljem obezbeđivanja ravnomernog učešća LS u svim regionima.
3. Stepen razvijenosti: klasifikacija lokalnih samouprava na pet grupa, na osnovu Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 104/2014), sa ciljem ravnomernog učešća LS različite razvijenosti.
4. Postojanje lokalnog antikorupcijskog plana (LAP); klasifikacija LS na dve grupe (one koje imaju i one koje nemaju usvojen LAP) sa ciljem ravnomernog obezbeđivanja podrške u procesima usvajanja, primene i praćenja primene ovog dokumenta;
5. Učinak u oblasti transparentnosti; unapred definisana klasifikacija LS na pet grupa u odnosu na Indeks transparentnosti lokalnih samouprava1, sa ciljem obezbeđivanja ravnomernog/proporcionalnog učešća LS koje imaju različit učinak u oblasti transparentnosti.

Faza 3. Nakon klasifikacije na osnovu pet glavnih kriterijuma, projektni tim će izvršiti dodatnu analizu stanja u prijavljenim LS, u odnosu na druge pokazatelje u oblasti odgovornosti, postojanja drugih javnih politika i internih mehanizama za jačanje odgovornosti.
Faza 4. Ukoliko bude potrebno, projektni tim će posetiti određeni broj LS u cilju dodatne procene potreba i kapaciteta u oblastima u kojima su izkazane potrebe za podrškom.

Faza 5. Sa izabranim LS biće potpisan Memorandum o saradnji čiji će deo biti i radni plan za sprovođenje dogovorenih aktivnosti.

Prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom, moraju da budu primljene od strane GAI projekta do 29. juna 2018. godine u 17 sati. Prijave koje stižu poštom, treba da imaju poštanski pečat koji potvrđuje da je prijava poslata do navedenog roka.

DODATNA PITANJA U VEZI JAVNOG POZIVA
Za dodatna pitanja u vezi javnog poziva, zainteresovane lokalne samouprave se mogu obratiti kontakt osobama: Miloš Mojsilović (e-mail adresa: mmojsilovic@checchiconsulting.com, brojevi telefona: 011/4145 881 i 011/4145 880) i Miloš Živković (e-mail adresa: mzivkovic@checchiconsulting.com, brojevi telefona: 011/4145 882 i 011/4145 880).

Detaljnije