Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade planskih dokumenata i to:

Konkursi

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA (SKGO)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade planskih dokumenata i to:
• Plana generalne regulacije
• Plana detaljne regulacije
u cilju stvaranja planskog osnova i podsticanja planskog uređenja romskih podstandardnih naselja na teritoriji Republike Srbije.

I Uslovi konkursa
• Ukupan iznos sredstava po ovom javnom konkursu je 7.724.997,00 din
• Iznos sredstava koji se dodeljuje po pojedinačnom planskom dokumentu ne može preći iznos od 772.500,00 din.
• Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije koja na svojoj teritoriji ima podstandardna romska naselja; gradske opštine mogu da apliciraju na konkurs u partnerstvu sa Gradom osnivačem
• Aplikant (JLS ili gradska opština) može konkurisati za finansiranje samo 1 (jednog) planskog dokumenta
• Opciono kofinansiranje izrade planskog dokumenta dozvoljeno je do 50% ukupne vrednosti

II Potrebna dokumentacija
• Prijava na konkurs dostavlja se SKGO na obrascu koji je objavljen u aplikacionom paketu na kraju stranice (ZIP arhiva)
• Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave (ili gradska opština) u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu.

III Rokovi i način podnošenja prijave
• Krajnji rok za dostavljanje prijava je: 15. jun 2018. (do 15.00 časova u slučaju lične dostave).
• Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.
• Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte ili neposredno na adresu:

Stalna konferencija gradova i opština
Makedonska 22/8, 11000 Beograd, sa naznakom

PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA
Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma
“Prijava na konkurs za dodelu sredstava za izradu planske dokumentacije“
Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Miščević, telefon: 011-735-79-63, elektronska pošta: igor.miscevic@skgo.org

Detaljnije