MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji u 2023. godini

 

1) PREDMET KONKURSA

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji u 2023. godini, postavljanjem rečnih pregrada za sakupljanje ambalažnog i ostalog otpada. Ovim projektom omogućiće se očuvanje kvaliteta voda kao prirodnih resursa, otklanjanje posledica od zagađenja i primene preventivnih mera propisanim zakonom o zaštiti životne sredine kroz saradnju sa jedinicama lokalne samouprave.

2) VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa obezbeđena su u iznosu od 30.000.000,00 dinara (slovima: tridesetmilionadinara), u skladu sa članom Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 138/22), Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, Program 0404 – Upravljanje zaštitom životne, funkcija 560 – Zaštita životne sredine nekvalifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost/Projekat 4010 – Zaštita i očuvanje voda kao prirodnog resursa, ekononska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti.

Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji u 2023. godini, a koji se odnose na zaštitu i očuvanje voda kao prirodnih resursa, uključujući potrebne radove za realizaciju pomenutog projekta.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% ukupnih troškova snosi korisnik sredstava.

Ukoliko korisnik sredstava ne utroši sva opredeljena sredstva, dužan je da izvrši povraćaj neutrošenih sredstava u skladu sa procentualnim iznosom učešća Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta.

Neprihvatljivi troškovi su:

–           troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;

–           troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;

–           stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).

Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta.

3) PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalnih samouprava (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji 2023. godini sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva;

2) opšte podatke o projektu (naziv projekta, informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi, zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, ukupna vrednost projekta i učešće Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);

3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;

4) finansijski        rezime  (planirani         budžet  projekta,          izvori   finansiranja      i specifikacija troškova);

5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura);

6) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka kao i druge izjave odgovornog lica;

7) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.

Zahtev se podnosi na Obrascu zahteva – Obrazac broj 1. Podnosilac zahteva može podneti jedan zahtev na Javni konkurs.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 22. junom 2023. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu eko.konkursi@eko.gov.rs ili na telefon: 011/26-00-43

Detaljnije