Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018.godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018.godinu

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog Konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.
Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupan iznos propisanih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 20.000.000,00 dinara.

Maksimalna podrška po ovom konkursu iznosi do 50 % od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 5.000.000,00 dinara ukupne projektovane vrednosti zemljanih radova, bez PDV-a po korisniku, a ostalih 50 % obezbeđuje korisnik sredstava.
Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru.
Iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Prihvatljivi troškovi po ovom konkursu jesu troškovi zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka koji su predmet ovog konkursa, iskazani bez PDV‐a.

Vrsta radova koji su predmet ovog konkursa:
1. Čišćenje terena
2. Izrada nasipa
3. Korekcija krune postojećeg nasipa
4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje
5. Izgradnja obodnog kanala
6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta
7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu
8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala
9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju
10. Razastiranje iskopanog materijala
11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa
12. Nabijanje nasipa vibroježom
13. Izrada pregradnog nasipa
14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za pravna lica i zemljoradničke zadruge:

1. da je registovan u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti slatkovodne akvakultrue;
2. da je upisan u Registr gazdinstva sa odgovarajućim stočnim fondom (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
3. podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;
4. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima
5. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat), kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
6. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu;
7. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se sedište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);
8. podnosilac prijave i izvođač radova ne mogu da predstavljaju povezana lica u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);
9. da se plaćanje vrši na tekući račun izvođača, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.
10. da nije pokrenut postupka stečaja i/ili likvidacije nad pravnim licem podnosiocem prijave.

5. VREMENSKI OKVIR

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.09.2018. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PODIZANJE NOVIH RIBNJAKA

1. čitko popunjen obrazac prijave na konkurs s potpisom odgovornog lica i overen pečatom (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
2. fotokopija izvoda iz registra Agencije za privredne registre sa poreskim identifikacionim brojem;
3. original izvod iz Registra gazdinstva sa odgovarajućim stočnim fondom (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
4. izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga s podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod neobradivim poljoprivrednim zemljištem koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana), oblik svojine – privatna i obim udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu neobradivog poljoprivrednog zemljišta (najmanje 10 godina), izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa) ili privatnu svojinu sa obimom udela privatne svojine 1/1, pri čemu ugovor mora da važi još najmanje pet godina;
5. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
6. dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati projekat izgradnje ribnjačkih površina (lokacijska dozvola, dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili građevinska dozvola);
7. investiciono-tehnička dokumentacija s predmerom i predračunom, koju je izradio odgovorni projektant;
8. predračun izvođača radova;
9. uverenje da nije pokrenut postupka stečaja i/ili likvidacije nad pravnim licem podnosiocem prijave.
10. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2017.godinu.

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2, 3 ,4 9 i 10. pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU RIBNJAKA

1. čitko popunjen obrazac prijave na konkurs s potpisom odgovornog lica i overen pečatom (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
2. fotokopija izvoda iz registra Agencije za privredne registre sa poreskim identifikacionim brojem;
3. original izvod iz Registra gazdinstva sa odgovarajućim stočnim fondom (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
4. fotokopija važeće vodne dozvole;
5. fotokopija rešenja – saglasnosti da je objekat izgrađen u skladu s veterinarsko-sanitarnim uslovima – registracija objekta;
6. izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga s podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve
katastarske parcele pod ribnjačkim površinama koje su predmet prijave oblik svojine – privatna, i obim udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu ribnjačkih površina (najmanje 10 godina), izvod iz lista nepokretnosti ili zemljišnih knjiga koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa) pri čemu ugovor mora da važi još najmanje pet godina;
7. dokaz o izmirenim vodnim naknadama;
8. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
9. investiciono-tehničku dokumentaciju s predmerom i predračunom, koju je izradio odgovorni projektant;
10. predračun izvođača radova;
11. da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2017. godinu;
Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2, 3, 4 , 6 , 7 i 11. pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti.
Komisija zadržava pravo da, pored navedenih dokumenata, zatraži i druga dokumenta.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od 20.02.2018. godine i izmenama i dopunama Poslovnika o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od 21.03.2018. godine, a na osnovu kog je donet pravilnik za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018.godinu.

8. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Korisnik sredstava obavezan je da pismenim putem prijavi početak i završetak radova, najmanje 15 dana pre početka i završetka radova Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Zapisnik o početku i završetku radova vršiće nadležni sektor inspekcije Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Sredstva se isplaćuju nakon izvršenih radova koji su predmet ovog konkursa pri čemu je potrebno dostaviti:

• Narativni (kratak, pisani) izveštaj o izvršenom poslu;
• Original račun;
• Original izvod banke o plaćanju računa;
• Rešenje o imenovanju nadzornog organa s kopijom licence;
• Rešenje o imenovanju odgovornog izvođača radova s kopijom licence;
• Original privremene i okonačne situacije, koju su overili odgovorni izvođač radova,
nadzorni organ i investitor;
• Original ili kopiju građevinskog dnevnika, koji su overili izvođač radova, nadzorni
organ i investitor;
• Original ili kopiju obračunskog lista građevinske knjige, koji su overili odgovorni izvođač
radova, nadzorni organ i investitor;
Postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja vezana za konkurs, propisani su Pravilnikom;
Bespovratna sredstva isplaćivaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS – IZGRADNJA NOVIH RIBNJAKA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH – NE OTVARATI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

10. KONTAKT
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

11. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije