Razvoj inovativnih, integrisanih usluga koje odgovaraju mladima i aktivnih modela inkluzije

Konkursi

MINISTARSTVO FINANSIJE

Razvoj inovativnih, integrisanih usluga koje odgovaraju mladima i aktivnih modela inkluzije

Cilj je da se poveća zaposlenost putem jačana aktivnosti mladih, ranog sticanja radnog iskustva i preduzetničkih praksi, i aktivacija korisnika socijalne pomoći.

Poziv je podeljen na:

Lot 1: Zapošljivost mladih- fokusira se na socijalnu inovativnost u zapošljavanju mladih sa naglaskom na međusektorskoj saradnji da bi se došlo do održivih rešenja koja se bave problemima mladih.

Nezaposlena omladina (15-30), pogotovo
– Mladi bez/sa niskim kvalifikacijama
– NEET (nezaposleni, ne obrazuju se, ne edukuju se)
– Mladi iz ranjivih društvenih grupa (ljudi sa posebnim potrebama, nacionalne manjine, omladina koja napušta sistem socijalne zaštite, itd.)

Lot 2: Aktivna inkluzija- treba da se bavi implementacijom aktivnih mera inkluzije u Srbiji koje za ciljne grupe imaju ugrožen grupa, uglavnom primaoce socijalne pomoći.

Ranjive grupe i radno aktivne osobe sa višestrukim smetnjama (15-65), pogotovo nezaposleni odrasli primaoci socijalne pomoći, osobe sa višestrukim smetnjama koje prepoznaje NSZ, osobe sa višestrukim smetnjama koje sistem još ne prepoznaje. Pogotovo:
– Primaoci socijalne pomoći
– Dugoročno nezaposleni (na birou su duže od 1 godine)
– Osobe sa niskim kvalifikacijama i niskim obrazovnim nivoom (osnovna škola ili bez osnovnog obrazovanja)
– Druge ranjive i ugrožene grupe (povratnici, žrtve trgovine ljudima, izbeglice, prestupnici, itd.)

Prioriteti poziva su:
-Povećanje zapošljivosti ugroženih grupa: 1. Nezaposlena omladina (15-30), 2. Različite ugrožene grupe, a naročito primaoci socijalne pomoći
– Razvoj novih ili inovativnih usluga ili paketa prilagođenih potrebama ciljne grupe
– Razvoj i implementacija novih među-institucionalnih modela i među-sektorskih poslovnih rešenja za rad sa ugroženim grupama.

Veličina granta: minimum 60.000 EUR- maksimum 200.000 EUR

Pravo učešća imaju:
– Nevladine organizacije
– Lokalne vlasti
– Operateri u javnom sektoru
– Organizacije podrške javom sektoru (inkubatori, start up centri, itd.)
– Itd.

Kao vodeći partner mogu podneti samo jedan predlog projekta, a osim njega mogu biti partneri u još samo jednom.

Najpre se predaje Koncept- rok: 03.05.2018. do 15.00 h. Pune aplikacije se šalju ako donator to traži.

Više informacija na http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=468

Detaljnije