Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

Konkursi

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti

 

I PREDMET

Predmet konkursa je izbor autorskih radova za publikovanje:

• rada iz oblasti istorijskog i savremenog stvaralaštva žena koji svedoči o prisustvu i dometima žena na društvenoj, naučnoj i umetničkoj sceni,
• odbranjenog doktorskog/master rada na temu rodne ravnopravnosti,
• istraživačkih rezultata u oblasti rodne ravnopravnosti

Zavod obezbeđuje sredstva za štampanje dva autorska rada, kao i likovno oblikovanje, prelom, lekturu izabranih autorskih radova, i međunarodni knjižni broj ISBN (International Standard Book Number) i kataloški zapis CIP (Cataloguing in Publication).

II CILJEVI

• Promocija koncepta rodne ravnopravnosti iz perspektive ljudskih prava.
• Doprinos poboljšanju i osavremenjivanju obrazovnog i naučno-istraživačkog rada u oblasti rodne ravnopravnosti.
• Obogaćivanje fonda literature o dostignućima doprinosa žena u najrazličitijim oblastima života: na političkoj, društvenoj, naučnoj i umetničkoj sceni.
• Objavljivanje stručne literature i promocija stručnjaka i stručnjakinja u oblasti rodne ravnopravnosti.

• Afirmacija dostignuća i rezultata studenata/studentkinja rodnih studija (master/magistarskog i doktorskog programa)

III KRITERIJUMI
• Radovi koji su nastali u okviru istraživačkih projekata u Vojvodini, zemlji ili u svetu a tematikom su vezani za pitanja rodne ravnopravnosti i rodnih studija;
• Radovi iz riznice nasleđa ženskog pokreta u Vojvodini (XVIII-XX vek);
• Radovi u oblasti savremenog stvaralaštva žena.

IV PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati i kandidatkinje:
• Koji/koje apliciraju sa jednim autorskim radom na temu rodne ravnopravnosti koji do sada nije objavljen
• Čije autorske radove Zavod nije objavio u poslednje dve godine
• koji/koje su odbranili doktorski/master rad (ukoliko konkuriši sa radom u ovoj kategoriji)

V USLOVI UČEŠĆA
• ispunjen jedan od navedenih kriterijuma
• dužina rukopisa za autorski rad može imati maksimalno 150 strana

VI OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Učesnici konkursa predaju materijal u elektronskom i štampanom obliku:

  • popunjenu prijavu za konkurs (prijava za konkurs može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova http://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/),
  • rukopis u word dokumentu u skladu sa Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova) pod nazivom Izdavačka delatnost_Konkurs_(ime aplikanta) – samo u elektronskom obliku (ne duži od 150 strana)
  • sažetak rukopisa na srpskom jeziku,
  • sažetak rukopisa na engleskom jeziku (abstract),
  • tri potpisane recenzije stručnjaka/stručnjakinja za oblast teme sa kojom kandidat/kinja konkuriše (od kojih samo jedan/jedna sme biti član/ica komisije za odbranu rada (uključujući i mentora/ku) ukoliko se radi o doktorskoj disertaciji ili magistarskoj tezi
  • biografiju sa ličnom fotografijom (crno-bela, iz amfasa, za potrebe štampanja knjige). Fotografija nije obavezna.
  • dokaz o odbranjenom doktorskom/master radu
  • eventualne preporuke i podrške autoru/ki rada

VII OPŠTE NAPOMENE
Prijave na Konkurs sa obaveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV, Novi Sad, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za publikovanje radova u oblasti rodne ravnopravnosti”

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune prijave, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti Zavoda.

Dokumentacija u štampanom obliku se dostavlja u fotokopiji, a Zavod zadržava pravo da zatraži original dokumentacije na uvid. Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi.

Odluku o publikovanju radova u oblasti rodne ravnopravnosti donosi direktorka Zavoda na predlog Saveta za izdavačku delatnost. Odluka će biti objavljena na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs u sekciji Javni konkursi.

VIII ROK ZA PRIJAVU

Prijave na Konkurs će se primati do 15. juna 2018. godine, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Zavodu za ravnopravnost polova putem imejl adrese zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije