Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi

Konkursi

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava poljoprivrednim gazdinstvima namenjenih finansiranju obrtnih sredstava radi obezbeđenja kontinuiteta poljoprivredne aktivnosti i prevazilaženju nedostatka potrebnih finansijskih sredstava uslovljenog sezonskim karakterom poljoprivredne delatnosti.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda.

2. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje obrtnih sredstava.

4. USLOVI KREDITIRANJA

 • iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 300.000,00 do 10.000.000,00 dinara;
 • primena valutne klauzule: srednji kurs evra NBS;
 • kamatna stopa (godišnja):

sa garancijom sa hipotekom 1% 2% III, IV 2% 3% I, II Kamatna stopa Za podnosioce zahteva koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština AP Vojvodine, prema grupi razvijenosti:

 • rok vraćanja tranši kredita: do 12 meseci od dana realizacije kredita;
 • period raspoloživosti: 48 meseci od dana prve realizacije kredita pri čemu korisnik može koristiti novu tranšu nakon potpunog izmirenja obaveze po prethodnoj tranši;
 • obračun i plaćanje kamate: mesečno, tromesečno ili šestomesečno;
 • naknada: za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi 246,00 dinara.

Uplate naknada se vrše na račun Fonda broj: 200-2626900101001-56; sa pozivom na broj: 0363001101.

 • obezbeđenje kredita:
  1. dve lične menice korisnika kredita sa meničnim ovlašćenjem i
  2. garancija poslovne banke ili hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.

Detaljnije