Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

Konkursi

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 250.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i ima izmirene naknade za odvodnjavanje.

3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije.

4. USLOVI KREDITIRANJA
• iznos kredita: od 100.000,00 do 5.000.000,00 dinara
• primena valutne klauzule – za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednji kurs evra na dan uplate ili isplate
• kamatna stopa:
• 1.5% na godišnjem nivou
• sopstveno učešće:najmanje 20% predračunske vrednosti u slučaju finansiranja pogonskih mašina, bez učešća u slučaju finansiranja priključnih mašina;
• prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV), ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.
• rok vraćanja kredita: do 5 godina,
• grejs period: 6 meseci
• anuiteti se obračunavaju i plaćaju polugodišnje

U grejs periodu se polugodišnje obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope

• obezbeđenje kredita:

o lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i
o garancija poslovne banke ili
o hipoteka – založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: Fond), čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150% ili
o zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj mašini koja se finansira sredstvima kredita.

Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta. Fond je dužan da od ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu poljoprivrednog zemljišta, ukoliko po prvobitnoj proceni vrednost premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru. Dodatna procena se ima izvršiti o trošku podnosioca zahteva.

Pogonska mašina koje je instrument obezbeđenja mora biti osigurana sa osnovnim kasko osiguranjem i dopunskim osiguranjem od krađe, sa polisom vinkuliranom u korist Razvojnog fonda AP Vojvodine za sve vreme trajanja otplate kredita.

• Korišćenje kredita: Kredit će biti realizovan tako što će Fond iznos odobrenog kredita uplatiti na račun dobavljača mehanizacije kojeg odabere korisnik kredita. Predračuni na osnovu kojih se vrši realizacija kredita moraju biti isključivo od dobavljača čija je osnovna delatnost proizvodnja i prodaja poljoprivredne mehanizacije.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

Link: http://www.rfapv.rs/index-412.html