Konkurs za podnošenje predloga projekata za poboljšanje ekonomskog položaja žena

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Konkurs za podnošenje predloga projekata za poboljšanje ekonomskog položaja žena

PREDMET OGLAŠAVANJA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređivanje rodne ravnopravnosti, na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/15–dr.zakon), a u skladu sa članom 38. stav 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11–dr.zakoni) i Tačke 2.1 Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost (2016–2018) („Službeni glasnik RS”, broj 4/16) – raspisuje Konkurs za zainteresovana udruženja za podnošenje predloga projekata, koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije, a u vezi sa poboljšanjem ekonomskog položaja žena.
Prioriteti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređivanje rodne ravnopravnosti odnose se na programe, koji mogu doprineti otklanjanju prepreka za pristup žena zapošljavanju, napredovanju, stručnom usavršavanju i svim resursima bez diskriminacije, a što je u skladu sa Opštim strateškim ciljem 2. Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost – Povećana ravnopravnost žena i muškaraca primenom politika i mera jednakih mogućnosti.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI:

 • registrovana udruženja građana, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koja:
  • sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije;
  • direktno su odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
  • imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta; i
  • vode uredno finansijsko poslovanje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU PROJEKATA

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru, na propisanim obrascima i dostavljen u pisanoj formi, kao i na kompakt disku. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom ili mimo propisanih obrazaca, neće se uzimati u razmatranje.

Svako udruženje može aplicirati samo sa jednim predlogom projekta, koji će realizovati u maksimalnom trajanju od šest meseci.

Potrebna dokumentacija:

 • Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta,
 • Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta,
 • Aneks 3 – Narativni budžet,

Ukoliko se predlog projekta podnosi u saradnji sa partnerom neophodno je dostaviti i kopiju protokola o saradnji, odnosno partnerstvu, kojim se definiše uloga partnera na projektu.

Prijavu za učešće na Konkursu podnosi ovlašćeno lice udruženja i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, prijava će biti odbačena.

KORIŠĆENJE ODOBRENIH SREDSTAVA

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđena su u budžetu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za 2017. godinu u okviru Programa 1001–Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih sloboda, Funkcije 410–Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programske aktivnosti 0005–Stvaranje uslova za politiku jednakih mogućnosti, Ekonomske klasifikacije 481–Dotacije nevladinim organizacijama, Kontu 481900–Dotacije ostalim neprofitnim institucijama u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara, od kojih se maksimalno 300.000,00 dinara dodeljuje po projektu.

Odobrena sredstva udruženje građana može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta. Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Udruženje građana ne može koristiti odobrena sredstva za:

 • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita;
 • pokrivanje dugovanja;
 • namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
 • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
 • kupovinu zemlje i izgradnju objekata;
 • kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
 • individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
 • kupovinu vozila;
 • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Tokom realizacije odobrenih projekata Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje sprovođenja prihvaćenih projekata.

Ministarstvo ima pravo da zahteva modifikaciju projekta, kao i zaključenog ugovora, a na osnovu redovnih i vanrednih izveštaja o realizaciji projektnih aktivnosti, kao i u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Najkasnije dva meseca od završetka projekta, Ministarstvu se dostavlja izveštaj o njegovom sprovođenju i utrošku sredstava.

Zainteresovana udruženja građana, dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 2. novembra 2017. godine u 15:30 časova.

Link: http://www.minrzs.gov.rs/konkursi.html