Javni poziv za podnošenje predloga projekata – „Preventivna zdravstvena zaštita“ i „Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji“

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0010 „Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji“ u 2017. godini

Programe/projekte mogu prijaviti zainteresovana udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz Budžeta namenjenih aktivnostima na unapređenju zdravlja Roma.

Udruženja, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do četiri meseca.

OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Pravo da se prijavi na ovaj javni poziv ima svako udruženje čija je delatnost od javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zdravlja.

Programi/projekti i skupovi uzimaće se u razmatranje ako udruženje ispunjava sledeće opšte uslove:

– da je registrovano i deluje na području Republike Srbije,
– da ima aktivno telo uprave (Skupštinu, Upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni zakonom,
– da je Statutom ili definisanim aktivnostima utvrđeno da se se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zdravlja i oblasti romskog stanovništva

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da ispunjava i sledeće dodatne uslove:

– Udruženje mora da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova u toj oblasti;
– Udruženje treba u sprovođenju projekta i svim pratećim publikacijama da navede Ministarstvo zdravlja kao pokrovitelja i finansijera.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite ( „Službeni glasnik RS“ broj 88/10) i Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016 do 2025. godine („Službeni glasnik RS“ broj 26/16).
a) Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji;
b) Unapređenje kvaliteta pružanja usluga zdravstvene zaštite romskoj populaciji.

Prioritetne oblasti su:

Komponenta A
1) Prevencija HIV/AIDS infekcija
2) Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
3) Podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
4) Podrška programu transplantacije
5) Reproduktivno zdravlje
6) Zdravlje dece i mladih
7) Bolesti zavisnosti
8) Mentalno zdravlje
9) Zdravlje starih
10) Sprečavanje nasilja u porodici
11) Smanjenje svih oblika diskriminacije
12) Stomatološka zdravstvena zaštita
13) Zaštite zdravlja Roma – sakupljača sekundarnih sirovina.
14) Edukacija zdravstvenih radnika o smanjenju diskriminacije
15) dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u neformalnim naseljima.

Komponenta B
– Edukacija zdravstvenih medijatorki

Ovim konkursom nisu obuhvaćene:

– štampanje autorskih monografija;
– kulturne manifestacije;
– nabavka svih vidova opreme.

Projekti komponente A pod rednim broj 12) i 15), sprovode se isključivo u partnerstvu sa teritorijalno nadležnom zdravstvenom ustanovom iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji.

NAČIN PRIJAVE:

Sva zainteresovana udruženja svoje projekte ili skupove prijavljuju na obrascu M3 uz detaljan opis predloženih ativnosti.

Uz prijavu projekta, udruženje je obavezno da dostavi:
1. Izvod o registraciji udruženja iz Agencije za privredne registre
2. Fotokopiju izvoda Statuta ili plana aktivnosti udruženja kojima je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje ;
3. Bilans stanja, odnosno finansijski izveštaj udruženja koji je overen pečatom udruženja i potpisom odgovornog lica;
4. Preporuke, odluke ili pisma namere o sufinansiranju ovog programa/projekta;
5. Biografije predloženih edukatora;
6. Ako su za ranije programe/projekte korišćena sredstva iz Budžeta Republike Srbije dostaviti overeni pisani dokaz da su ugovorne obaveze u projektu, za koji su korišćenja navedena sredstva, ispunjene.
7. Fotokopiju sporazuma sa zdravstvenom ustanovom o zajedničkom sprovođenju aktivnosti sa jasno uređenim pravima i obavezama strana u sporazumu

Ukoliko udruženje u okviru prijave projekta ne dostavi neki od napred navedenih dokumenata, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Za dokumenta pod rednim brojevima 1. i 2. nije potrebna overa.

PREDVIĐENI BUDŽET

Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja.

Svakom prihvaćenom projektu komponente A može biti dodeljeno maksimalno do 400.000 dinara.

Predviđeni budžet Ministarstva zdravlja za projektnu komponentu A iznosi 4.569.000 dinara.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da izvrši korekcije stavki budžeta prijavljenih projekata komponente A prema aktivnostima koje se sprovode.

Svakom prihvaćenom projektu komponente B mogu biti dodeljena maksimalno do 3.300.000 dinara.

Predviđeni budžet Ministarstva zdravlja za projektnu komponentu A iznosi 3.300.000 dinara

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da izvrši korekcije stavki budžeta prijavljenih projekata komponente B prema aktivnostima koje se sprovode.

OBAVEZE NAKON POTPISIVANJA UGOVORA

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti preneta nosiocu projekta. Udruženje je dužno da Ministarstvu zdravlja podnosi izveštaje po okončanju projekta. Izveštaj obavezno sadrži podatke o stepenu realizacije projekta i utrošenim sredstvima.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava projekata je 7 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva zdravlja

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije spisak prihvaćenih projekata istaći će javno na svojoj internet stranici u roku od trideset dana po isteku roka za podnošenje prijava.

Sve neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

 

Kontakt osoba u Ministarstvu zdravlja je: dr Vesna Knjeginjić, e/mail vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs Kontakt telefon: 011/311-70-71

detaljnije

Save