Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2017. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2017. godini
I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Sredstva za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica, u ukupnom iznosu od 50.500.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu u okviru Programa 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.
Subvencija za samozapošljavanje (daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), u iznosu od 182.000,00 do 456.000,00 dinara.

Iznos od 182.000,00 dinara predstavlja iznos poreza i doprinosa obračunatih na iznos minimalne zarade, dok iznos od 456.000,00 dinara predstavlja bruto II iznos minimalne zarade, za period od 12 meseci.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na Subvenciju.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:
1. na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZ i
2. završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuka u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama,Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.

Pravo na Subvenciju ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge i udruženja,
– za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja – šifre 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.09;
– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– ukoliko je lice za već koristilo subvenciju za samozapošljavanje.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
– zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
– pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.
Podnosilac u zahtevu navodi iznos očekivane subvencije.
Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III DONOŠENjE ODLUKE

Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva, boduje zahteve i sačinjava Predlog rang liste, koji dostavlja Pokrajinskoj službi za zapošljavanje na saglasnost. Posredstvom Pokrajinske službe za zapošljavanje, Saglasnost i Predlog rang liste, jedan primerak zahteva sa biznis planom dostavljaju se Sekretarijatu.
Komisija obrazovana od strane Sekretarijata (u daljem tekstu: Komisija) će, sa visokorangiranim, podnosiocima zahteva obaviti razgovor.

Komisija vrši dodatno bodovanje i rangiranje na osnovu unapred definisanih kriterijuma (prioritetna delatnost, poreklo proizvodne ili uslužne opreme, doprinos lokalnoj zajednici, završene obuke u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i drugim relevantnim institucijama, stepen održivosti delatnosti i dr.).

Komisija sačinjava Predlog odluke o dodeli Subvencije i upućuje ga pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar), na odlučivanje.

Pokrajinski sekretar u roku od 30 dana od dana završetka javnog poziva, na osnovu Predloga, donosi odluku o dodeli Subvencije.

IV ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar, direktor filijale NSZ i podnosilac zahteva, u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju Subvencije, zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
Ugovorna obaveza lica koje ostvari pravo na subvenciju u iznosu od 182.000,00 dinara, a koja obuhvata iznos poreza i doprinosa obračunatih na iznos minimalne zarade, traje 12 meseci.
Lice koje ostvari pravo na subvenciju u iznosu od 456.000,00 dinara, a koja obuhvata iznos zarade, poreza i doprinosa obračunatih na minimalnu zaradu za 12 meseci, u obavezi je da delatnost obavlja još najmanje 12 meseci nakon isteka subvencionisanog perioda, odnosno ukupno 24 meseca.

Na osnovu ugovora vrši se isplata Subvencije u dva dela, i to:
1. 50% iznosa subvencije nakon potpisivanja ugovora i
2. 50% iznosa subvencije nakon dostavljanja dokaza o ispunjenju ugovorne obaveze za prva tri meseca obavljanja delatnosti, a najkasnije do 15.12.2017. godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
• fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (ukoliko nije naveden datum otpočinjanja delatnosti u rešenju o upisu u registar, potrebno je dostaviti i rešenje o otpočinjanju delatnosti);
• fotokopija rešenja o PIB-u;
• fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
• fotokopija kartona deponovanih potpisa;
• dve fotokopije kartona deponovanih potpisa za poseban namenski račun otvoren kod Uprave za trezor;
• fotokopija lične karte korisnika sredstava;
• fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
• pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.
• sredstvo obezbeđenja:
1. dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem
ili
2. ugovor o jemstvu.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).
Ugovor o jemstvu – ugovorno jemstvo privrednog društva, kategorisanog kao malo ili srednje, koje je prethodnih godina pokazalo pozitivno poslovanje i u prethodnih 12 meseci nije bilo u blokadi.

Lice može registrovati delatnost nakon podnošenja zahteva, a pre donošenja odluke, što ne predstavlja garanciju za dobijanje Subvencije.
Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

V OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava Subvencije dužan je da:
1. registrovanu delatnost obavlja na teritoriji AP Vojvodine, u ugovorenom periodu trajanju, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti (Odeljak „IV ZAKLjUČIVANjE UGOVORA“);
2. redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i dostavi dokaze o uplati istih;
3. ukoliko ostvari pravo na subvenciju u iznosu od 456.000,00 dinara, redovno uplaćuje iznos bruto minimalne zarade i dostavi dokaze o tome i
4. obavesti Filijalu NSZ o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da izvrši povraćaj sredstva za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate od dana uplate sredstava.

VI OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom, u tri primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe i Pokrajinskom sekretrijatu za privredu i turizam 021/487-4145, 487-4312 ili 487-4313.

Rok za podnošenje zahteva po Javnom pozivu je 28. maj 2017. godine.

Detaljnije