Konkurs – Sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

Konkursi

documentPOKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini, za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije  – projekata infrastrukture u okviru zaštićenog prirodnog dobra i/ili njegovoj zaštitnoj zoni, kao pomoć jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za sledeće ciljne grupe:
1.    Idejnog rešenja za potrebe ishodovanja lokacijskih uslova
2.    Idejnog projekta i studije opravdanosti
3.    Projekta za građevinsku dozvolu sa pripadajućim elaboratima
4.    Projekta za izvođenje sa pripadajućim fazama i planom preventivnih mera

Kontakt osobe: za prijave su Sofija Šumaruna i Aleksandra Marinčić
na telefon: 021/456-851 i 021/456-622,
e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs  i  aleksandra.marincic@vojvodina.gov.rs

Rokovi za sprovođenje konkursa
•    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ 10.11.2016. do 30.11.2016. godine,
•    donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  09.12.2016. godine,
•    rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 01.12.2017. godine,
•    nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
•    rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.