Konkurs za organizaciju manifestacija i susreta međunarodnog karaktera

Konkursi

eu2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za organizaciju manifestacija i susreta međunarodnog karaktera na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2016. godinu i Finansijskog plana za 2016. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata za organizaciju manifestacija i susreta.

Cilj konkursa: Postizanje uspostavljanja novih formi međuregionalne saradnje i aktivno uključivanje  u programe regionalnog razvoja.
Mere i aktivnosti, koje se sprovode u okviru projekta moraju se realizovati na teritoriji AP Vojvodine, a trebale bi da doprinesu:

–    podsticanju dijaloga i debata o procesu pridruživanja, zajedničkim evropskim vrednostima i perspektivi;
–    podsticanje povezivanja ljudi sa teritorije Zapadnog Balkana radi razmene mišljenja o aktuelnim izazovima u regionu.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 1.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 54/2015 i 54/2016-rebalans) u okviru Programa 0301 Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih poslova, Programska aktivnost 03011001 Međuregionalna ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1)    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

2)    Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3)    Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

4)    Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5)    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6)    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za organizaciju manifestacija i susreta međunarodnog karaktera na teritoriji AP Vojvodine“.

7)    Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

8)    Rok za predaju predloga projekta je  18. novembar 2016. godine, do 12,00 časova – blagovremenim će se smatrati samo prijave koje budu predate (poštom ili na pisarnici) do istaknutog roka za predaju predloga projekata.

9)    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

10)    Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.

11)    Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

12)    Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

13)    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-40-71, radnim danom od 9 do 15 časova.

Detaljnije