Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine

Konkursi

rekultivierungPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2016. godini za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija postojećih deponija i  sanacija i rekultivacija degradiranih površina.

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od  8.000.000,00 dinara budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat).

Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 2.000.000,00 dinara.

Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu (obrazac se preuzima na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine www.ekourb.vojvodina.gov.rs).
Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
–    detaljan opis projekta kao prilog koji sadrži:  pregled neuređenih deponija, divljih deponija i degradiranih površina obuhvaćenim projektom sa podacima o lokaciji, vrstama i količinama odloženog otpada (komunalni, industrijski, građevinski otpad,…)
–    fotokopiju PIB obrasca,
–    fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata.
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–    stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste regiona i jedinica lokalne samouprave, koju donosi nadležno ministarstvo
–    stepen završenosti-usklađenosti projekta sa Zakonom o upravljanju otpadom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019,
–    visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju
–    dugoročni efekat projekta na životnu sredinu
–    funkcionalnost predloženog rešenja u oblasti životne sredine
–    medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije)

Rokovi za sprovođenje konkursa:  
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
–    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ do 28.10.2016. godine,
–    donošenje odluke o dodeli sredstava: 02.11.2016.godine,
–    rok izvršenja ugovorene obaveze: do 15.12.2016. godine,
–    rok za dostavljanje izveštaja o korišćenju sredstava 30.12.2016. godine
–    objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 02.11.2016. godine.
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.
O podnetim projektima odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i sačinjava Izveštaj o stručnoj oceni prijavljenih projekata.

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta, vrsta i obim projekta, vreme realizacije projekta, obim i vrsta dodeljenih sredstava, vremenski plan upotrebe sredstava, način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu.
Nakon realizacije ugovorenih obaveza, a najkasnije do 30.12.2016. godine jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:   
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba je Sonja Atlas Ćulibrk na telefon: 021/4874640).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije