Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dokumentarnih filmova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dokumentarnih filmova u AP Vojvodini u 2016. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2016. godini proizvodnju dokumentarnih filmova, u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara (slovima: trimilionapetstohiljadadinara i 00/100).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: podnosioci prijave) čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i to:
•    privredna društva i preduzetnici registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (šifra delatnosti: 5911) i
•    umetnička udruženja i nevladine organizacije registrovane za obavljanje delatnosti u kulturi.
Na Konkursu, pod navedenim uslovima, mogu da učestvuju i podnosioci prijave iz Republike Srbije, čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko ispunjavaju bar jedan od kriterijuma:
–    da su ideja, tema i sadržaj filma u vezi sa kulturnim prostorom AP Vojvodine;
–    da deo članova filmske ekipe čine autori i/ili filmski radnici sa teritorije AP Vojvodine;
–    da će film u celosti ili delom biti snimljen na teritoriji AP Vojvodine.

Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dokumentarnih filmova u AP Vojvodini u 2016. godini, koji se može preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje (adresa: Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad) ili na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs .

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnose svi prilozi koji su u njoj navedeni. Za tačnost podataka unetih u prijavu krivično i materijalno odgovara Podnosilac prijave.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas″, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dokumentarnih filmova u AP Vojvodini u 2016. godini)

Datum predaje pošiljke ovlašćenoj pošti smatraće se datumom predaje prijave po konkursu.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom 2015. godine i prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu ispunili sve obaveze preuzete ugovorom, neće se uzimati u razmatranje. Podnosilac prijave gubi pravo učešća na ovom konkursu, kao i na konkursima koje Sekretarijat raspiše naredne godine, ukoliko se utvrdi da je u prijavi naveo netačne i neverodostojne podatke.

O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor. Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

IV  OPŠTI KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Sekretarijat će razmatrati dostavljene prijave koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i opšte uslove Konkursa, prema kriterijumima utvrđenim u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije.

Sredstva se mogu dodeliti za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (postprodukcija), prethodne radnje (obilazak lokacija za snimanje, odabir glumaca, probna snimanja), za plaćanje stalnih troškova (grejanje, struja, telefoni, internet, provizije kod poslovne banke, osiguranje, zakup poslovnog prostora, kancelarijski troškovi, kurirske i poštanske usluge), za kupovinu opreme, za plate zaposlenih, ugostiteljske usluge (hrana, piće), troškove reprezentacije i poklona – sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

Troškovi za gorivo se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava.

Sekretarijat može dodeliti sredstva za sufinansiranje istog filma na dva, izuzetno na tri uzastopna konkursa za sufinansiranje proizvodnje filmova, ukoliko su ispunjeni odgovarajući kriterijumi i prethodne ugovorne obaveze producenta prema Sekretarijatu.

Sekretarijat neće sufinansirati proizvodnju filmova koji vređaju ljudsko dostojanstvo, ugrožavaju ljudska prava, zagovaraju mržnju i nasilje, kao ni filmove sa pornografskim sadržajem.

Rok za potpunu realizaciju filma koji bude sufinansiran po ovom Konkursu može biti najkasnije do kraja 2018. godine.

Detalji