Javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za  samozapošljavanje u  AP Vojvodini u 2016. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Sredstva za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica, u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu u okviru Programa 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Subvencija za samozapošljavanje (daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), ujednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanjanovoregistrovane delatnostina teritoriji AP Vojvodine.

Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonomsvako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje iostvarivanje prava na Subvenciju.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:
–    na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZi
–    završilo obuku iz preduzetništvapo planu i programuobuke u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajućeorganizacije.

Pravo na Subvenciju ne može se ostvariti u sledećimslučajevima:
– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva,zadruge i udruženja,
– za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja  – šifre 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6,35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.09;
– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade ujednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– ukoliko je lice za istu namenu već koristilo Subvenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ili Sekretarijata.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
–  zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
–  dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
–  pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne zaodlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA
Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva ivrši rangiranje primljenih zahteva na osnovuocene biznis plana po unapred definisanim kriterijumima.Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana i delatnosti koju će lice obavljati.

Prednost pri rangiranju ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica – mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žrtve nasilja u porodici, korisnici socijalne pomoći, Romi, izbegla i raseljena lica i lica iz porodica u kojima su oba supružnika nezaposlena.

Korisnik sredstava Subvencije dužan je da:
–    registrovanu delatnost obavlja na teritoriji AP Vojvodine, najmanje 12 meseci, počev od danaotpočinjanja obavljanja delatnosti i
–    redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za  obavezno socijalno osiguranje, najmanje 12meseci i dostavi dokaze o uplati istih i
–    obavesti Filijalu NSZ o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos sredstva za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate od dana uplate sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jediniciNacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, ličnoili  putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakojorganizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rsiliwww.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jediniciNacionalne službe.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevnik“-u do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2016. godine.

Detalji