Dodela sredstava za finansiranje projektnih aktivnosti izdavanja časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada i organizacije stručnih skupova i seminara

Konkursi

social newspaperMINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za finansiranje projektnih aktivnosti izdavanja časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada i organizacije stručnih skupova i seminara iz oblasti socijalne zaštite

1.    Predmet oglašavanja
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:

1.    Izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada i
2.    Organizovanje stručnih skupova i seminara iz oblasti socijalne zaštite

Sredstva za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara obezbeđuju se Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 142/14), razdeo 28 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, glava 28.3-Budžetski fond za ustanove socijalne zaštite, Program 0902- Socijalna zaštita, funkcija 070- Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 0007- Podrška obavljanju delatnosti ustanova socijalne zaštite, ekonomska klasifikacija 481-dotacija nevladinim organizacijama.

2.    Podnosioci prijava

1.    Registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji
2.    Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta

3.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
•    obrasci: Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta, Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta, Aneks 3 – Narativni budžet i Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (dostupni na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs);
•    dokaz kojim se potvrđuje mogućnost obavljanja izdavačke delatnosti. Ovaj uslov važi samo za predloge projekata koji se podnose u okviru 1. konkursnog prioriteta.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 19.11.2015. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: +381 11 2642 054; +381 11 363 1731 i +381 11 2646 096

Detaljnije