Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 1/22

Konkursi

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE
UPRAVA ZA FINANSIRANjE I PODSTICANjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 1/22 (u daljem tekstu: Javni poziv)

U realizaciji poglavlja V. Uredbe, koju sprovodi Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti (u daljem tekstu: Uprava), kao organ u sastavu Ministarstva rudarstva i energetike, predviđeno je da će se za realizaciju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u 2022. godini koristiti sredstva Uprave koja su obezbeđena na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/21). Takođe, članom 27. st. 1. i 2. Pravilnika propisano je da se sredstvima podsticaja finansiraju programi energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, koje sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i da taj program sadrži mere energetske efikasnosti koje će biti obuhvaćene pojedinačnim projektima energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, a u cilju unapređenja njihove energetske karakteristike, a članom 30. Pravilnika utvrđeno je da se sredstva podsticaja za finansiranje programa iz člana 27. Pravilnika, odobravaju putem javnog poziva koji objavljuje Uprava.
Na osnovu iznetih odredbi raspisuje se Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, JP 1/22, koji će činiti pojedinačni projekti energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (u daljem tekstu: Program), koje sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine (u daljem tekstu: JLS), a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, te smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. U skladu sa članom 35. stav 1. Pravilnika finansiranje Programa odobrava se aktom Uprave u skladu sa listom redosleda Programa koji se utvrđuje primenom kriterijuma iz člana 34. Pravilnika.

I. PREDMET

Predmet Javnog poziva je finansiranje Programa koji obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti u skladu sa članom 27. stav 3. Pravilnika:
1) unapređenje termičkog omotača putem:
(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida,
(2) postavljanja termičke izolacije zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,
(3) postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova;
2) unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:
(1) zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim,
(2) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora,
(3) ugradnje toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),
(4) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
(5) opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),
3) ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople
vode,
4) ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije
za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.
Ukupno raspoloživa sredstava za primenu mera energetske efikasnosti (u daljem tekstu: Sredstva podsticaja) kojima raspolaže Uprava za realizaciju Programa iznose 1.000.000.000 dinara.
Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji dodeljuje Uprava za finansiranje Programa po JLS, u skladu sa brojem stanovnika na teritoriji JLS, a prema podacima iz popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji iz 2011. godine iznosi:

Broj stanovnika JLS Maksimalni iznos sredstava podsticaja
Preko 1.000.000 200.000.000
100.000 – 1.000.000 100.000.000
50.000 – 100.000 50.000.000
Ispod 50.000 25.000.000

U skladu stepenom razvijenosti JLS određenoj Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/14), JLS koje pripadaju četvrtoj grupi čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka, i to: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac,

Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište i Tutin dužne su da učestvuju sa iznosom od minimalno 30% od ukupne vrednosti podsticaja koja dodeljuju Uprava i JLS.
Ostale JLS dužne su da učestvuju sa iznosom koji je minimalno jednak vrednosti traženih sredstava podsticaja, odnosno ne mogu potraživati sredstva podsticaja koja su veća od sredstava sa kojima učestvuju u finansiranju Programa .
Udeo u finansiranju pojedinačnih projekata energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, od strane građana je minimalno 50%, a sredstva podsticaja do 50% pokrivaju JLS i Uprava.

II. PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENjE PRIJAVE

Pravo na podnošenje prijave imaju JLS (u daljem tekstu: Podnosilac prijave). Pojam prijave označava dokumente iz odeljka IV. Javnog poziva.

III. USLOV ZA DODELU SREDSTAVA

Za meru energetske efikasnosti iz odeljka I. stav 1. tačka 2) podtačka (1) odeljka, tj. zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, isključivo se prihvata ugradnja novog grejača toplote koji kao gorivo koristi:
1) drvnu biomasu (pelet, briket, sečka, pirolizu drveta);
2) prirodan gas;
3) tečni naftni gas.
Mera energetske efikasnosti iz odeljka I. stav 1. tačka 4), tj. ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem, neophodno je da obuhvati celokupnu navedenu opremu, radove, usluge, dokumentaciju i izveštaje.

IV. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU PRIJAVE

Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:
1) Prijavni obrazac (Prilog 1);
2) popunjeni obrazac Programa (Prilog 2);
3) izjavu o načinu finansiranja Programa i namenskom trošenju sredstava, u skladu s propisima (Prilog 3).
Prijava se podnosi u pisanom obliku uz obavezno dostavljanje svih dokumenata u elektronskom obliku na kompakt disku ili USB memorijskom stiku.
Prijava se ne vraća podnosiocu.
Prijavu potpisuje predsednik opštine/gradonačelnik ili od njega ovlašćeno lice, u kom slučaju se podnosi pismeno punomoćje.

V. PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti sa internet stranice, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi
i sadrži:
1) Kompletan tekst Javnog poziva;
2) Prilog 1 – Prijavni obrazac;
3) Prilog 2 – Obrazac Programa;
4) Prilog 3 – Izjava o načinu finansiranja Programa;
5) Prilog 4 – Kriterijumi i način bodovanja za ocenu prijave.

VI. KRITERIJUMI ZA IZBOR

Kriterijumi za izbor su:

1) spremnost Programa za realizaciju;
2) procenat učešća u finansiranju Programa;
3) prethodna iskustva u sprovođenju aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti u stambenom sektoru.
4) razvijenost jedinice lokalne samouprave u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.
Prijave JLS koje, u skladu stepenom razvijenosti, pripadaju četvrtoj grupi, odnosno čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka biće ocenjene prema kriterijumu iza stava 1. tačka 2) ovog odeljka, tj. procenat učešća u finansiranju Programa, sa maksimalnim brojem bodova.
Ako dve ili više prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati prijava koja ima više bodova po kriterijumu procenat učešća u finansiranju programa. Ukoliko i po tom kriterijumu prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati prijava sa većim procentom budžeta opredeljenim za realizaciju mera unapređenja energetske efikasnosti.

VII. MESTO I ROK DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom –
„Prijava na Javni poziv za finansiranje programa energetske sanacije, JP 1/22– NE OTVARATI“.
na adresu:
Ministarstvo rudarstva i energetike
Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Nemanjina 22 – 26
11000 Beograd – Savski Venac Pak Broj 3306
Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu Podnosioca prijave.

Rok za dostavu prijava na pisarnicu Uprave je najkasnije do 17. februara 2022. godine do 15.00 časova.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena i overena pečatom prijema u

pisarnici Uprave (na navedenoj adresi), najkasnije do 15,00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća.
Neblagovremene prijave rešenjem će biti odbačene.
Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: energetska.efikasnost@mre.gov.rs
Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Uprave, odnosno Ministarstva rudarstva i energetike, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

VIII. NEUREDNA PRIJAVA

Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV. stav 1. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.
U slučaju da u prijavi nedostaje kompakt disk ili USB memorijski stik ili na kompakt disku ili USB memorijskom stiku nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV. stav 1. Javnog poziva, Uprava obaveštava Podnosioca prijave u kom će roku, koji ne može biti kraći od tri dana od prijema obaveštenja Uprave, dostaviti kompakt disk ili USB memorijski stik sa kompletnim dokumentima. Ako prijava bude dopunjena u roku iz obaveštenja Uprave, smatraće se da je od početka bila uredna, a u suprotnom će rešenjem biti odbačena.

IX. OCENA I IZBOR PROJEKATA

Ocena i izbor Programa vrši se u skladu sa Javnim pozivom i Pravilnikom. Ocenjivanje i izbor Programa vrši Uprava na osnovu pregleda podnetih prijava.
Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju i rešenjem će biti odbijene.
U toku postupka ocene i izbora projekata Uprava može da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

X. OBJAVLjIVANjE ODLUKE O IZBORU PROJEKATA

Odluka o izboru Programa biće objavljena na stranici, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

XI. NAČIN REALIZACIJE DODELjENIH SREDSTAVA

Uprava će zaključiti ugovor o finansiranju i realizaciji Programa sa Podnosiocima prijava čiji Programi budu izabrani, u skladu sa članom 36. stav 1. Pravilnika.
Podnosioci prijava iz stava 1. ovog poglavlja će pripremiti propise kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije.
Propis iz stava 2. ovog poglavlja reguliše način implementacije Programa u saradnji sa privrednim subjektima koji se bave merama energetske sanacije iz poglavlja I. Javnog poziva, a krajnji korisnici sredstava podsticaja su građani. Putem javnih poziva JLS bira privredne subjekte i pojedinačne projekte energetske sanacije, u skladu sa propisom iz stava
2. ovog poglavlja. U okviru javnih poziva neophodno je uvrstiti sve mere energetske efikasnosti navedene u odeljku I Javnog poziva.
Na propis JLS iz stava 2. ovog poglavlja, pre raspisivanja javnog poziva iz stava 3. ovog poglavlja, mora se pribaviti saglasnost Uprave.
Podnosioci prijava su dužni da Program realizuju u roku određenom u ugovoru iz člana
36. stav 1. Pravilnika.
Na postupak dodele sredstava po Javnom pozivu primenjuju se odredbe čl. 27 – 37.
Pravilnika kao i odredbe, Javnog poziva.

Detaljnije