Konkurs za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs  za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine za 2015. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos od 1.615.000,00 dinara obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Službeni list APV“, br. 53/14,  54/14 – ispr. i 29/15-rebalans) za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti razvoja i podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja na jezicima/govoru nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu. Sredstva su opredeljena :

•    za osnovno obrazovanje 950.000,00 dinara i
•    za srednje obrazovanje 665.000,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.

USLOVI KONKURSA

1. Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su registrovani nacionalni saveti nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava

Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti, programa i projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja su:
•    da li se jezik/govor nacionalne manjine – nacionalne zajednice koju nacionalni savet predstavlja nalazi u službenoj upotrebi na teritoriji AP Vojvodine, odnosno da li se na tom jeziku/govoru realizuje obrazovno-vaspitni rad u osnovnim i srednjim školama;
•    značaj aktivnosti, programa i projekta za razvoj i podizanje kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine na jezicima/govoru nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica;
•    vrsta i visina troškova koji su potrebni za obrazovno-vaspitne aktivnosti, programe ili projekte koji se realizuju tokom tekuće budžetske godine;
•    da li se aktivnost, program ili projekat može pretežno realizovati u tekućoj budžetskoj godini.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava podnose se na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 02. septembra 2015. godine na web adresi  Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa naznakom “Za konkurs – za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti i programa nacionalnih saveta nacionalnih manjina“, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili se podnose lično, predajom na pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade).

Uz prijavu na konkurs, podnosi se sledeća obavezna dokumentacija:

•     pojedinačni izveštaji o pripremi testova za svakog autora i
•     zbirni izveštaj na nivou nacionalnog saveta, posebno za osnovne i posebno za srednje škole.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 16. septembar 2015. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet prezentaciji Sekretarijata.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4183.

Detaljnije