Konkurs za nevladine organizacije iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini, iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije.

Pravo za učešće na konkursu:

Registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine imaju pravo na dodelu sredstava za jedan projekat.
Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu iznosi 2.800.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Obrazac možete preuzeti ovde.
Prilikom konkurisanja podneti i Rešenje o upisu udruženja u Registar APR.
Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv projekta; naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.
Prijave koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u  razmatranje.
Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 200.000,00 dinara.
Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:
–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti arhitekture, urbanizma i  graditeljstva;
–   dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
–   broj učesnika nosioca projekta;
–   visina sopstvenog učešća;
–  procenat učešća ili sufinansiranja iz drugih izvora – ukoliko je za      izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);
– opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

–   dostavljanje prijava: do 15.03.2012. godine,
–  donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata   javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 02.04.2012. godine,
–   rok izvršenja ugovorene obaveze: 31.12.2012. godine,
–   rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.01.2013. godine,

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:

1.   Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja  će biti obrazovana posebnim rešenjem.
2.  O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam,  graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave i utvrđuje predlog odluke.
3.  Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; visina dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.
4.  Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.
5.  Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan  izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs nevladinih organizacija za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva.“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Đorđe Vidicki, telefon 021/487-4529, e-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs). Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link