Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

Konkursi

Fair and people graphicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU,ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za refundaciju sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa ukupnim iznosom od 4.550.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Službeni list APV“, broj 53/2014) aktivnost1003 , ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.000.000,00 dinara, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 3.200.000,00 dinara, 463- transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 350.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, refundiraće troškove organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore, opštine i javna preduzeća sa teritorije AP Vojvodine i organizator „Tesla festa 2015″ i „Turističke berze 2015″.

2. Po ovom Konkursu refundiraće se do 50% ukupnih troškova organizovanja sajamske manifestacije i to za dole navedene kategorije:
• troškovi zakupa prostora u kome se organizuje sajamska manifestacija;
• troškovi izrade, tehničkog opremanja i vođenja štandova (isključuje se nabavka osnovnih sredstava);
• troškovi medijske promocije sajma, pripreme i štampanja propagandnog materijala za organizaciju sajma, refundiraće se u iznosu od 20% od odobrenog iznosa po korisniku.

Napomena: troškovi reprezentacije se isključuju iz pravdanja odobrenih sredstava.

3. Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na obrascu Prijave sa prilozima, najkasnije do 15.05.2015. godine.
Navedena Prijava može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

5. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs. Nakon završetka sajamske manifestacije i opravdanih troškova, sa Korisnicima sredstava zaključivaće se ugovori do iznosa odobrenih i opravdanih sredstava.

6. Refudnacija će se izvršiti prema dostavljenoj dokumentaciji u skladu sa kriterijumima. Pravdanje sredstava dostaviti u formi izveštaja, sa preciznom specifikacijom ukupnih troškova po kategorijama iz konkursa. Izveštaj treba da sadrži: račune- sa internom overom da je veran originalu; izvode iz banke o izvršenom plaćanju i izjavom da su navedeni podaci tačni.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4489.

Detaljnije