Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

Konkursi

education2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE  MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs  za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2015. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionale zajednice će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2015. godini, sufinansirati programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od  15.729.000,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2015. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA

A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
1.    za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 5.944.000,00 dinara,
2.    za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 4.275.000,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
•    osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada, podizanje kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa, uvođenje inovacija i elemenata drugih nastavnih sistema (programirana, timska, problemska, projektna, egzemplarna, diferencirana, izokrenuta učionica i dr.), izradu nastavnih sredstava i dr.,
•    prosvetnu saradnju (međuregionalna i međunarodna saradnja),
•    negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica,
•    očuvanje životne sredine,
•    bezbednost učenika,
•    inkluzivno obrazovanje,
•    razvoj talenata,
•    stručnu praksu, razvoj praktičnih i životnih veština,
•    takmičenja učenika koja nisu u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (međuregionalna, međunarodna….),
•    edukativne kampove i susrete učenika,
•    obeležavanje značajnih jubilarnih godišnjica postojanja,
•    usavršavanje nastavnog kadra (za nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalnih samouprava za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 104/2014)),
•    promociju i informisanje (štampanje biltena, časopisa, publikacija, kao i štampanje monografija povodom obeležavanja značajnih jubileja, tematski nagradni konkursi, izložbe i dr.).

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

B) Udruženja
1.    za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 2.850.000,00 dinara,
2.    za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja – 2.660.000,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
•    osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada i podizanje kvaliteta obrazovno – vaspitnog procesa (vannastavne aktivnosti, produženi boravak), uvođenja inovacija,
•    prosvetnu saradnju (međuregionalnu i međunarodnu saradnju…),
•    negovanje multikulturalnosti/interkulturalnosti i tradicije, maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica,
•    očuvanje životne sredine,
•    bezbednost učenika,
•    inkluzivno obrazovanje,
•    razvoj talenata,
•    stručnu praksu, razvoj praktičnih i životnih veština,
•    takmičenja učenika koja nisu u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (čiji su inicijatori udruženja, međuregionalna i međunarodna),
•    edukativne kampove i susrete učenika,
•    usavršavanje nastavnog kadra – organizaciju stručnih skupova i seminara  (u skladu sa čl. 8. i 16. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. Glasnik RS“, broj 85/2013)),
•    promociju i informisanje (štampanje biltena, časopisa, publikacija, tematski nagradni konkursi, izložbe i dr.).

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju udruženja sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela aktivnosti u oblasti obrazovanja.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:
I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
•    da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe odnosno projekte iz prethodnih godina za finansiranje odnosno sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava (eliminišući kriterijum),
•    da su programom odnosno projektom obuhvaćene oblasti navedene u ovom konkursu (eliminišući kriterijum),
•    da program odnosno projekat može pretežno da se realizuje u toku tekuće budžetske godine (eliminišući kriterijum),
•    stepen razvijenosti lokalne samouprave (prioritet nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalnih samouprava za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 104/2014)),
•    značaj i korisnost programa odnosno projekta za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u APV,
•    obuhvat korisnika programom i projektom,
•    inovativnost i originalnost programa odnosno projekta,
•    tradicionalnost manifestacije tj. Aktivnosti,
•    uključenost većeg broja partnera na lokalnom, regionalnom i međunarodnom  nivou.

Udruženja, koja su potpisnici Protokola o saradnji sa Sekretarijatom, ne ulaze u sistem bodovanja i njihove prijave će se posebno razmatrati.

II    Podnosilac prijave, uz  prijavu na konkurs, treba da priloži:
1)    fotokopiju akta o upisu u sudski registar, odnosno fotokopiju rešenja o upisu u registar kod Agencije za privredne registre za udruženja,
2)    fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju,
3)   udruženja građana podnose i izvod iz APR kojim se dokazuje da je podnosilac prijave
registrovan za  poslove u oblasti obrazovanja,
4)   udruženja, koja imaju potpisan Protokol o saradnji sa Sekretarijatom, podnose
fotokopiju Protokola.

ODLUČIVANJE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANJA
O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za poslove obrazovanja na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Prijava na konkurs se podnosi u pismenoj formi, na jedinstvenom obrascu koji se objavljuje na internet stranici Sekretarijata i koji sadrži cilj, aktivnosti, korisnike, finansijski plan i održivost programa i projekta sa rokom njegovog završetka.
Jedno pravno lice može da podnese najviše dve prijave.
Sekretarijat će sufinansirati pojedinačne programe/projekte maksimalno do 80% od ukupno traženog iznosa po programu/projektu, a najviše do iznosa od 300.000,00 dinara po programu odnosno projektu.
Sredstva za sufinansiranje programa/projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja će se dodeljivati samo za one programe/projekte koji će se pretežno realizovati tokom tekuće 2015. godine.
Rezultati konkursa se objavljuju na  internet stranici Sekretarijata.

Konkurs je otvoren od 30. 04. 2015.  do  15. 05. 2015. godine.

Detaljnije