Dodela sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite

Konkursi

AA027270MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite

Predmet oglašavanja
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:

1.    Uspostavljanje usluga socijalne zaštite
2.    Razvoj i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i poboljšanje njihovog kvaliteta
3.    Zaštitu prava najugroženijih kategorija stanovništva

Sredstva za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite obezbeđuju se Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 142/14), razdeo 28 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, program 0902- Socijalna zaštita, funkcija 070- Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, programska aktivnost 0004- Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama.

Podnosioci prijava
Podnosioci predloga projekata mogu biti isključivo:
4.    Registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji
5.    Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 31.03.2015. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: +381 11 2642 054 i +381 11 363 1731.

Detaljnije