Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za realizaciju projekata infrastrukturnog opremanja industrijskih zona

Konkursi

industrial-zonePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za realizaciju projekata infrastrukturnog opremanja industrijskih zona

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara, obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu u okviru aktivnosti 05 – Podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, ekonomska klasifikacija 4632 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta za realizaciju projekata infrastrukturnog opremanja industrijskih zona u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

NAMENA SREDSTAVA:

Sredstva su namenjena za realizaciju projekata infrastrukturnog opremanja industrijskih zona kao što su: saobraćajnice, elektroinstalacije (trafo stanice, nisko-naponska mreža, javno osvetljenje), vodovodna i kanalizaciona mreža, protivpožarna mreža, telefonske instalacija, gasne instalacije i dr.

CILJEVI KONKURSA:
• podrška efikasnijem infrastrukturnom opremanju industrijskih zona;
• poboljšanje privrednih aktivnosti;
• obezbeđivanje povoljnijih uslova za privlačenje investicija;
• povećanje zaposlenosti.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:
• Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave u Autonomnoj pokrajini Vojvodini sa jednom konkursnom prijavom, koje imaju izrađen Glavni projekat (projektno-tehnička dokumentacija) za infrastrukturno opremanje industrijske zone.
• Maksimalan iznos traženih sredstava ne može biti veći od 12.000.000,00 dinara.
• Rok za završetak projekta za koje se traže sredstva je 30.09.2015. godine

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

• popunjen i overen obrazac prijave na Konkurs;
• izvod iz Glavnog projekta (deo projektno-tehničke dokumentacije projekta za koji se traže sredstva na Konkursu);
• potpisana i overena izjava o dosadašnjim ulaganjima lokalne samouprave u infrastrukturno opremanje industrijske zone;
• potpisana i overena izjava da je lokalna samouprava izmirila dospele obaveze prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Prijave na Konkurs se podnose isključivo na konkursnom obrascu koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.

Prijave na konkurs se dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na koverti: “Ne otvarati – prijava na Konkurs- infrastruktrno opremanje industrijskih zona“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Rok za podnošenje prijave je do 14. novembra 2014. godine do 12,00 časova.

Prijave koje budu dostavljene nakon navedenog roka iz prethodnog stava, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte neće biti uzimane u razmatranje.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

DONOŠENJE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.
Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od traženih sredstava.

Dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova ili putem telefona: 021/487–4248 i 487-4250.

Detaljnije