Dodela bespovratnih sredstava udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

Konkursi

gender_equalityPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 6.000.000,00 dinara (slovima: šestmilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova.

CILJEVI FINANSIRANJA:

• Podrška programima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena;
• Podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanja novih znanja i veština, promovisanja preduzetništva, unapređenja volonterskog rada i sl;
• Podrška programima koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama;
• Podrška programima i aktivnostima kojima se unapređuje saradnja civilnog i javnog sektora u oblasti ravnopravnosti polova;
• Podrška programima i aktivnostima kojima se jačaju kapaciteti udruženja žena, naročito udruženja i neprofitnih organizacija čiji su programi usmereni na ranjive grupe žena;
• Podrška programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 dinara (tristohiljadadinara).
3. Neprofitne organizacije/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu, a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

• rešenje o registraciji podnosioca prijave;
• fotokopiju rešenja o PIB-u;
• popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i
• budžet projekta.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnom obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs. i dostavljaju sa pripadajućom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti na navedenu adresu sa naznakom: „Ne otvarati – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena u AP Vojvodini“.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

DONOŠENJE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac projekta će sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova potpisati ugovor kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.

DOKUMENTACIJA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA:

Korisnici sredstava predaju davaocu sredstava dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava.
 
Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je do 14. novembra 2014. godine do 12.00 časova.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4304.

Detaljnije