Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa

Konkursi

crkva-sv-arhandela-mihaila-araca-novi-becej-2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja  kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2015. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće i sufinansirati projekte i programe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa koji doprinose istraživanju, zaštiti, očuvanju, unapređenju, održivom razvoju i prezentovanju kulturnog nasleđa AP Vojvodine, koje realizuju jedinice lokalne samouprave, ustanove kulture i drugi subjekti u kulturi koji se bave zaštitom kulturnog nasleđa, kao i lokalne samouprave, tela i udruženja srpskih samouprava u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj tokom 2015. godine, u sledećim oblastima:
1.    Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa
2.    Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog kulturnog nasleđa (muzejsko i arhivsko nasleđe, stara i retka knjiga) i nematerijalnog kulturnog nasleđa
3.    Negovanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini
4.    Istraživanje, zaštita i promocija nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj
5.    Međuregionalna saradnja u oblasti zaštite kulturnog nasleđa
6.    Unapređivanje uslova rada i opremanje savremenom opremom ustanova kulture sa područja AP Vojvodine

U navedenim oblastima podržaće se projekti i programi od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji:
•    doprinose istraživanju, zaštiti, očuvanju, prezentaciji, promovisanju, održivom korišćenju i unapređenju dostupnosti kategorisanog nepokretnog kulturnog nasleđa;
•    doprinose istraživanju, sistematskim iskopavanjima, očuvanju i prezentaciji arheoloških lokaliteta nedestruktivnim metodama;
•    doprinose istraživanju, evidentiranju, valorizaciji, restauraciji, konzervaciji, revitalizaciji i održivom korišćenju objekata industrijskog i tehničkog nasleđa;
•    doprinose istraživanju, zaštiti, prikupljanju, očuvanju, prezentaciji i promociji muzejske građe i umetničkih dela;
•    doprinose istraživanju, zaštiti, prikupljanju, očuvanju i prezentaciji arhivske građe;
•    doprinose zaštiti, očuvanju, prezentaciji i promociji stare i retke bibliotečke građe;
•    doprinose istraživanju, prikupljanju, evidentiranju, obradi, dokumentovanju,  prezentovanju i promovisanju nematerijalnog kulturnog nasleđa;
•    doprinose negovanju i prezentovanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini (kulturno-umetnički amaterizam) i obezbeđuju opremanje udruženja i društava koja se bave negovanjem i prezentovanjem tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini osnovnim sredstvima za rad (nošnje i drugi tradicionalni odevni predmeti, materijal za njihovu izradu i nabavka/popravka tradicionalnih instrumenata koji služe za prezentaciju programa);
•    doprinose istraživanju, prikupljanju, obradi, dokumentovanju, prezentovanju i promovisanju nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj i obezbeđuju opremanje udruženja i društava koja se bave negovanjem i prezentovanjem nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj osnovnim sredstvima za rad (nošnje i drugi tradicionalni odevni predmeti, materijal za njihovu izradu i nabavka/popravka tradicionalnih instrumenata koji služe za prezentaciju programa);
•    doprinose obradi, evidentiranju i prezentovanju nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima;
•    doprinose edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju kulturnog nasleđa za zajednicu;
•    obezbeđuju promovisanje kulturnog nasleđa kod dece i mladih;
•    doprinose unapređivanju i poboljšavanju uslova rada i opremanju novom savremenom opremom ustanova kulture sa područja AP Vojvodine;
•    doprinose uvođenju savremenih metoda i međunarodnih standarda u oblasti zaštite kulturnog nasleđa i unapređuju struku;
•    promovišu saradnju ustanova zaštite u cilju realizacije zajedničkih projekata i programa;
•    promovišu principe multikulturalnosti kroz zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa;
•    kroz izdavačke projekte prezentuju i popularišu kulturno nasleđe Vojvodine, međunarodne standarde i rezultate istraživanja u ovoj oblasti i
•    doprinose realizaciji projekata međuregionalne saradnje u oblasti istraživanja, zaštite, očuvanja, promocije i razmene znanja i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa.

Merila i kriterijumi za prijavljivanje i izbor projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta AP Vojvodine utvrđeni su članom 11. i 12. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik).

I  POSEBNI USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu MOGU da učestvuju:
1.1. U oblasti Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa  – ISKLJUČIVO organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara i to sa projektima zaštite kategorisanih spomenika kulture za koje su ispunjeni uslovi navedeni u konkursnoj prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
1.2. U oblasti Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog kulturnog nasleđa (muzejsko i arhivsko nasleđe, stara i retka knjiga) i nematerijalnog kulturnog nasleđa i Međuregionalna saradnja u oblasti zaštite kulturnog nasleđa – organi lokalne samouprave, ustanove i drugi subjekti u kulturi registrovani za poslove zaštite kulturnog nasleđa, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu propisa koji regulišu zaštitu kulturnog nasleđa, kao i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje teritorijalno nadležne ustanove zaštite.
1.3. U oblasti Negovanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini – ustanove kulture i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji svojim kulturno-umetničkim radom doprinose očuvanju, negovanju, prezentovanju, promovisanju i prenošenju znanja o tradicionalnom narodnom stvaralaštvu Srba u Vojvodini.
1.4. U oblasti Istraživanje, zaštita i promocija nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj – tela i udruženja srpskih samouprava u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, kao i srpska kulturno-prosvetna udruženja registrovana u navedenim zemljama, čija je pretežna delatnost kultura i koja se bave zaštitom, negovanjem i prezentovanjem kulturnog stvaralaštva Srba u matičnim zemljama.
1.5. U oblasti Unapređivanje uslova rada ustanova kulture u AP Vojvodini i opremanje savremenom opremom – ustanove kulture čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave (indirektni korisnici budžetskih sredstava drugih nivoa vlasti).

2.    Na Konkursu NE MOGU da učestvuju privatna preduzeća.

3.    Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa 5 projekata/programa.

4.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2015. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs
Uz Prijavu se obavezno podnosi i prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI).
Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5.    Prijave sa obaveznim prilozima podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2015. godini)

6.    Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7.    Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2014. godine i prethodnih godina dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8.    Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, i to:
•    za oblasti: Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija nepokretnog kulturnog nasleđa i Istraživanje, zaštita, očuvanje i promocija pokretnog kulturnog nasleđa (muzejsko i arhivsko nasleđe, stara i retka knjiga) i nematerijalnog kulturnog nasleđa i Unapređivanje uslova rada i opremanje savremenom opremom ustanova kulture sa područja AP Vojvodine na telefon 021/487-45-34, e-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs;
•    za oblasti: Negovanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, Istraživanje, zaštita i promocija nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj i Međuregionalna saradnja u oblasti zaštite kulturnog nasleđa – na telefon 021/487-46-42, e-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs

9.    O izboru projekata i programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čijeg predloga pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

10.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioce prijava.

11.    Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU.

II  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pravo učešća na Konkursu imaju podnosioci:
–    koji se jave sa projektima i programima koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima,
–    ispunjavaju sve opšte uslove Konkursa propisane članom 5. Pravilnika i posebne uslove propisane ovim Konkursom i članom 12. Pravilnika, i
–    zadovoljavaju najmanje 3 kriterijuma predviđena članom 11. Pravilnika.

Detaljnije