Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkursi

stopnasiljuPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za  prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

Konkursom će biti podržani projekti koji podrazumevaju senzibilizaciju mladih u odnosu na:
– Smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa – prema pripadnicima nacionalnih manjina, marginalizovanim grupama (LGBT, Romska populacija itd.), mladima sa invaliditetom;
– prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje.

Projekti treba da budu realizovani putem organizacije radionica, edukacijom i istraživanjima.

PRIORITET imaju projekti:
– čija se ciljna grupa ne ograničava samo na mlade iz osetljivih grupa i žrtve nasilja, već podrazumeva što širi obuhvat populacije mladih, radi njihove senzibilizacije na probleme mladih iz osetljivih i diskriminisanih grupa;
– inkluzivni projekti;
– koji podrazumevaju partnersku saradnju više udruženja ili ustanova koje se bave mladima (škole, Kancelarije za mlade, itd.);
– koji se realizuju u skladu sa odobrenim programom

KONKURSNI ZADACI
– Edukacija i vršnjačka edukacija na temu tolerancije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda, prevenciju nasilja i diskriminacije, rodne ravnopravnosti (naročito obuhvatiti mušku populaciju);
– Obuka vršnjačkih medijatora u školskom okruženju – veštine asertivne komunikacije, oblici asertivnog ponašanja, načini prevazilaženja konfliktnih situacija;
– Ukazivanje na probleme i prikaz mogućih rešenja vezanih za prevenciju diskriminacije i nasilje na kreativan i moderan način (film, fotografija, muzika, predstava…);
– Kampanje usmerene na smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa i organizovanje promotivnih akcija koje imaju za temu suživot mladih ljudi bez obzira na nacionalnu, versku, rodnu i zavičajnu pripadnost, poreklo odnosno socijalni standard i nivo obrazovanja;
– Podrška realizaciji kulturnih aktivnosti za mlade iz osetljivih grupa (npr. pozorišne predstave, sekcija ili programi za mlade oštećenog sluha, audio biblioteke za mlade ostećenog vida i sl.), uz obavezno neposredno učešće svih mladih, a ne samo mladih iz osetljivih i diskriminisanih grupa (inkluzivni pristup);
– Podizanje nivoa svesti mladih o rizicima na internetu i syber nasilju.

Uslovi konkursa:
– Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 5.000.000,00 dinara;
– Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 300.000,00 dinara;
– Projekat može trajati tokom školske 2014/2015, ne kraće od 3 meseca;
– Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
– Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs;
– Projektima mogu biti obuhvaćeni mladi do punoletstva;
– Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
– Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
– Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20% od ukupnih troškova projekta;
– Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine.

Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

Krajnji rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 30. septembar 2014. godine.

Detaljnije