Trajna stambena rešenja i unapređenje fizičke infrastrukture u romaskim naseljima

Konkursi

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVO FINANSIJA, ODELJENEJ ZA UGOVARANJE I FINANSIRANJE PROGRAM FINANSIRANIH OD STRANE EU

Trajna stambena rešenja i unapređenje fizičke infrastrukture u romaskim naseljima

Ko može da aplicira: lokalne samouprave u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva

Rok za koncept: 9. septembar 2016.

Trajanje: min. 12 max. 20 meseci

Vrednost: min 100.000, max. 1.000.000 evra (minimum kofinansiranja 51%, maksimum 85%)

Tipovi aktivnosti:
Infrastrukturni projekti na opštinskom nivou za razvoj trajnih stambenih rešenja i fizičke infrastrukture kao i propratne mere koje pozitivno utiču na romske zajednice u opštinama:
–    Razvoj  trajnih stambenih rešenja
–    Unapređenje prilaza u romska naselja
–    Razvoj fizičke infrastrukture (voda, kanačizacija, atmosferski odvodi)

Aktivnosti sa ciljem poboljšanja životnih okolnosti u romskim zajednicama u opštinama:
–    Izgradnja novih zgrada/kuća za Rome
–    Značajna rekonstrukcija postojećih zgrada/kuća u romskim naseljima
–    Manji radovi rekonstrukcije/adaptacije (popravka krova, dodavanje toaleta/kupatila, itd.) samo za kuće u jasnom vlasništvu
–    Nabavka opreme u direktnoj vezi sa aktivnostima za unapređenje infrastrukture
–    Izgradnja/rekonstrukcija javnih zgrada/kulturnih centara ili igrališta u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija puteva ili ulica u u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija/proširenje  vodosnabdevanja u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija/proširenje kanalizacionog sistema u romskim naseljima
–    Izgradnja/rekonstrukcija/proširenje  atmosferskih odvoda u romskim naseljima
–    Zaštita romskih naseljima od poplava (nasipi, regulacija rečnog korita, i sl.)
–    Snabdevanje opremom za sakupljanje/recikliranje otpada u romskim naseljima

Sledeće aktivnosti se priznaju samo u kombinaciji sa nekom od gorenavedenih aktivnosti:
–    Nadgledanje izgradnje
–    Propratne mere koje ciljaju lokalnu ne-romsku zajednicu (stanarski ugovori sa romskim porodicama)

Detaljnije